SFS 2018:2074 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

SFS2018-2074.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

26 §1 I fråga om myndigheter som hör till Kulturdepartementet ska ett
miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Diskrimineringsombudsmannen,
2. Institutet för språk och folkminnen,
3. Konstnärsnämnden,
4. Moderna museet,
5. Myndigheten för press, radio och tv,
6. Myndigheten för tillgängliga medier,
7. Nationalmuseum,
8. Naturhistoriska riksmuseet,
9. Riksantikvarieämbetet,
10. Riksarkivet,
11. Sametinget,
12. Statens centrum för arkitektur och design,
13. Statens försvarshistoriska museer,
14. Statens historiska museer,
15. Statens konstråd,
16. Statens kulturråd,
17. Statens maritima och transporthistoriska museer,
18. Statens medieråd,
19. Statens museer för världskultur,
20. Statens musikverk, och
21. Valmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 2, 3, 6, 10, 15, 16, 18 och 21

får ha ett förenklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALIC

E BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:521.

SFS

2018:2074

Publicerad
den

21 december 2018