SFS 2018:2075 Förordning om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

SFS2018-2075.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till

kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 5, 6, 8, 9, 11, 13 och 14 §§ förordningen (2011:1565)
om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg
ska ha följande lydelse.

5 § Statens maritima och transporthistoriska museer prövar frågor om
statsbidrag enligt denna förordning.

6 § Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens maritima
och transporthistoriska museer. Ansökan ska innehålla de uppgifter som
behövs för prövningen.

8 § Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens
maritima och transporthistoriska museer redovisa hur medlen har använts
och lämna de övriga uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering.

9 § Statens maritima och transporthistoriska museer får besluta att ett
beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att
bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

11 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Statens maritima
och transporthistoriska museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
bidraget.

13 § Om det finns särskilda skäl, får Statens maritima och transport-
historiska museer helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt
11 § eller ett krav på ränta enligt 12 §.

14 § Statens maritima och transporthistoriska museer får meddela före-
skrifter om verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2018:2075

Publicerad
den

21 december 2018