SFS 2018:2076 Förordning om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

SFS2018-2076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till

försvarshistoriska museiverksamheter

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 8, 12, 14, 16�18 §§ och bilagan till förordningen
(2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter ska ha
följande lydelse.

8 § Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och
transporthistoriska museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna för-
ordning.

12 § Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och
transporthistoriska museer får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare
inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av
felaktiga uppgifter.

14 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens försvars-
historiska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska
museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

16 § Om det finns särskilda skäl, får Statens försvarshistoriska museer
respektive Statens maritima och transporthistoriska museer helt eller delvis
avstå från ett krav på återbetalning enligt 14 § eller ett krav på ränta enligt
15 §.

17 § Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och
transporthistoriska museer får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

18 §1 Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och
transporthistoriska museer får lämna förslag på verksamhet eller ändamål
som det ska vara möjligt att ansöka om statsbidrag för enligt denna för-
ordning.

Förslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)

senast den 1 april året före det år då ändringen avses träda i kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Senaste lydelse 2016:6.

SFS

2018:2076

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2076

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

background image

3

SFS

2018:2076

Bilaga2

Statens försvarshistoriska museer prövar frågor om statsbidrag

till följande verksamhet eller ändamål
Aeroseum i Göteborg
Arsenalen i Strängnäs
Artillerimuseet i Kristianstad
Brigadmuseet i Karlstad
Flygmuseet F 21 i Luleå
Fästningsmuseet i Karlsborg
Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och Gränsförsvarsmuseet i
Abisko
Garnisonsmuseet i Skara och Skövde
Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad
Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde
Hemvärnsmuseet i Vällinge
Kalixlinjen
Krigsflygfält 16 i Brattforsheden
Miliseum i Skillingaryd
Robotförsvaret
Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg
Teleseum i Enköping

Statens maritima och transporthistoriska museer prövar frågor

om statsbidrag till följande verksamhet eller ändamål
Göteborgs Maritima centrum
Hemsö fästning
Museum för rörligt kustartilleri på Aspö
Skånelinjen
Vaxholms fästnings museum

2 Senaste lydelse 2016:6.