SFS 2018:2080 Lag om upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn

SFS2018-2080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av

plan- och bostadsverkets namn

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1990:1364) om ändring av plan-
och bostadsverkets namn ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:83.

SFS

2018:2080

Publicerad
den

21 december 2018