SFS 2018:2082 Lag om upphävande av lagen (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete

SFS2018-2082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (1981:600) om beslutanderätt

för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt

industriellt samarbete

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1981:600) om beslutanderätt
för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete
ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om förbud mot att

obehörigen röja uppgifter om affärs- eller driftförhållanden.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100.

SFS

2018:2082

Publicerad
den

21 december 2018