SFS 2018:2085 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2018-2085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § social-
avgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.
26 §
2 Arbetsgivaravgifterna är 19,80 procent av avgiftsunderlaget och
utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift
2. föräldraförsäkringsavgift
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift
5. arbetsmarknadsavgift
6. arbetsskadeavgift

3,55 %
2,60 %

10,21 %

0,60 %
2,64 %
0,20 %

3 kap.
13 §
3 Egenavgifterna är 17,35 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift
2. föräldraförsäkringsavgift
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift
5. arbetsmarknadsavgift
6. arbetsskadeavgift

3,64 %
2,60 %

10,21 %

0,60 %
0,10 %
0,20 %

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning

som betalas ut efter den 31 december 2018.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst

som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1 Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62.

2 Senaste lydelse 2016:1056.

3 Senaste lydelse 2016:1056.

SFS

2018:2085

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2085

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)