SFS 2018:2090 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

SFS2018-2090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom

Europeiska unionen

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

3 §2 Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och pro-

dukter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa

dopningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithand-

skar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950),
8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaks-
varor och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av
åldersgränsen i 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande pro-
dukter,

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det

finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för
människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller fel-
aktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt
gäller för införseln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och

utförsel av barnpornografi,

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor,

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av

viss privatinförsel av cigaretter,

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/2019:SoU3, rskr. 2018/19:61.

2 Senaste lydelse 2017:626.

SFS

2018:2090

Publicerad
den

21december 2018

background image

2

SFS

2018:2090

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av spräng-
ämnesprekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,

16. explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)