SFS 2018:2091 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

SFS2018-2091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och

energiprodukter

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 13 a och 16 a §§ lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
13 a §
3 Skatten på varan ska efterges om Tullverket har beslutat om skatt

1. en sådan beskattad alkoholvara som avses i 7 a § lagen (1994:1564) om

alkoholskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhänder-
tagandet skulle upphävas enligt 15 § saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap.
1 § alkohollagen (2010:1622) att föra in varan,

2. en sådan beskattad tobaksvara som avses i 8 a § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhänder-
tagandet skulle upphävas enligt 15 § är under 18 år, eller

3. en sådan beskattad tobaksvara som avses i 8 a § lagen om tobaksskatt

och det är sannolikt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige
och en sådan försäljning uppenbart skulle strida mot 3 kap. 1 § tredje stycket
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller 4 § lagen om to-
baksskatt.

16 a §4 Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men det är sann-
olikt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige och en sådan
försäljning uppenbart skulle strida mot 3 kap 1 § tredje stycket lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter eller 4 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2013:1076.

4 Senaste lydelse 2013:1076.

SF

S 2018:2091

Publicerad
den

21 december 2018