SFS 2018:2093 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-2093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 20 § och rubriken närmast
före 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följ-
ande lydelse.

30 kap.
Alkohol och tobak
20 §
2 Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alko-
hollagen (2010:1622) och hos kommun i ärenden om tillståndspliktig to-
baksförsäljning enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller
men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

2 Senaste lydelse 2010:1633.

SFS

2018:2093

Publicerad
den

21 december 2018