SFS 2018:2094 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2018-2094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 § och
15 kap. 5 och 9 §§ radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

6 kap.
2 §
2 Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§
sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning
där det förekommer produktplacering.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till

barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplace-
ring av

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksam-

het är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är

tillgänglig efter ordination,

4. modersmjölksersättning,
5. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt

spellagen (2018:1138), eller

6. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i

lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

7 kap.
2 §
3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons-
ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko-
holdrycker, tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande pro-
dukter.

8 kap.
13 §
4 Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaks-
varor samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 §
alkohollagen (2010:1622) och i 4 kap. 1�4 §§ lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

2 Senaste lydelse 2018:1145.

3 Senaste lydelse 2017:428.

4 Senaste lydelse 2017:428.

SFS

2018:2094

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2094

15 kap.
5 §
5
Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaksvaror samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohol-
lagen (2010:1622) och i 4 kap. 1�4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och lik-
nande produkter.

9 §6
Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvudsakliga
verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker, tobaksvaror eller så-
dana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:428.

6 Senaste lydelse 2017:428.