SFS 2018:2095 Lag om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

SFS2018-2095.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss

privatinförsel av cigaretter

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2014:1470) om beskatt-
ning av viss privatinförsel av cigaretter ska ha följande lydelse.

1 § En enskild person som har förvärvat och som själv, för sitt eller sin
familjs personliga bruk, till Sverige för in cigaretter från Bulgarien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien eller Ungern ska, om inte annat följer
av 2 §, betala skatt med 1 krona och 51 öre per cigarett.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. �r cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-

varor i landet finns i 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

SFS

2018:2095

Publicerad
den

21 december 2018