SFS 2018:2096 Förordning om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

SFS2018-2096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:275) om trygg

naturgasförsörjning

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:275) om trygg natur-
gasförsörjning

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4�5 a §§, och närmast före 4 §

en ny rubrik av följande lydelse.

1 §1 I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om
åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävan-
de av förordning (EU) nr 994/2010 samt bestämmelser som ansluter till
lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 3 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 §,
� 4 a § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 4�5 a §§,
� 4 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 7 §,
� 6 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 8 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Solidaritet enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938
4 §
2 Energimyndigheten ska för Sveriges räkning begära solidaritet i en-
lighet med artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938.

5 §3 När Sverige har begärt att en solidaritetsåtgärd ska vidtas enligt artikel 13
i förordning (EU) 2017/1938 ska den som är systembalansansvarig enligt
7 kap. naturgaslagen (2005:403), inom ramen för systembalansansvaret,
säkerställa att den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos
solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och
kan fördelas vidare till dessa kunder i enlighet med det balansansvar som
regleras i 7 kap. samma lag.

5 a § Om det uppstår dröjsmål med betalning för gas som begärs enligt
artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, ska Energimyndigheten ombesörja
betalningen på den systembalansansvariges bekostnad.

1 Senaste lydelse 2018:1565.

2 Tidigare 4 § upphävd genom 2018:1565.

3 Tidigare 5 § upphävd genom 2018:1565.

SFS

2018:2096

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2096

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)