SFS 2018:2097 Förordning om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

SFS2018-2097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om elsäkerhetsförordningen (2017:218)

dels att 2, 4, 5 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 2 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Ordförklaringar
2 §
Med elväg avses i denna förordning väg som kompletterats med en
elektrisk anläggning avsedd för överföring av elektrisk energi till fordon
under färd.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i elsäker-

hetslagen (2016:732).

4 § Den som avser att ta en kontaktledning i bruk för drift av järnväg, spår-
väg, tunnelbana eller elväg ska anmäla detta till Elsäkerhetsverket.

5 § Den som är nätkoncessionshavare enligt ellagen (1997:857) eller inne-
har en starkströmsanläggning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller
elväg ska snarast möjligt anmäla till Elsäkerhetsverket

1. olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund

av el och allvarliga tillbud till sådana olycksfall, och

2. driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsent-

lig betydelse för elsäkerheten.

13 § Elektrisk utrustning ska vara konstruerad och tillverkad i enlighet
med god säkerhetsteknisk praxis inom Europeiska unionen så att utrust-
ningen, när den är korrekt installerad och underhållen och används för avsett
ändamål, inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom.

Första stycket och 14�19 §§ innehåller sådana säkerhetskrav som avses i

16 § elsäkerhetslagen (2016:732).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:2097

Publicerad
den

21 december 2018