SFS 2018:2098 Förordning om garantier för utvecklingssamarbete

SFS2018-2098.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om garantier för utvecklingssamarbete

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser
1 §
Denna förordning kompletterar förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier.

2 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) får utfärda
garantier enligt denna förordning i syfte att bidra till mobilisering av andra
finansiella resurser för att uppnå det av riksdagen fastställda målet för
internationellt bistånd. Garantier som utfärdas ska bidra till en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

3 § Sida får utfärda garantier upp till det belopp som regeringen har
beslutat (garantiram).

En garanti får utfärdas om
1. garantin används inom ramen för av regeringen beslutade strategier

eller andra mål för biståndsverksamheten,

2. risken för negativ marknadsstörning inom den finansiella sektorn eller

den sektor garantigäldenären tillhör bedöms vara liten, och

3. finansiering till för garantigäldenären rimlig kostnad inte är tillgänglig

genom finansiella marknader utan stöd av garantin.

4 § Garantier får utfärdas till stater, offentliga organ, internationella,
multilaterala och mellanstatliga organisationer och privaträttsliga juridiska
personer. Sida får uppdra åt en annan aktör att utfärda garanti enligt villkor
som beslutas av Sida.

5 § Garantier ska utfärdas utan krav på svenskt innehåll i leveranser eller
finansiering (obundet bistånd).

6 § Garantier får utfärdas i samarbetslandets inhemska valuta om Sida
bedömer att det är lämpligt ur utvecklingssynpunkt. Utbetalning vid skade-
fall och återvinning sker i dessa fall i samarbetslandets inhemska valuta eller
i en annan lämplig valuta.

SFS 2018:

2098

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2098

7 § Garantier får utfärdas utan krav på motgaranti från staten i

samarbetslandet.

Riskdelning, förväntad förlust och avgifter
8 §
Sida får utfärda garantier i syfte att dela risker med andra aktörer och
möjliggöra finansieringslösningar till acceptabla villkor för insatser som
Sida bedömer vara av stort värde ur utvecklingssynpunkt.

9 § Sida får subventionera garantiavgift och administrativ avgift. Subven-
tion av avgifter ska betraktas som gåvobistånd och ska finansieras från
anslag.

Garantigivning i särskilda fall
10 §
Sida får frångå bestämmelserna i 10 § förordningen (2011:211) om
utlåning och garantier om det förbättrar statens möjligheter att återvinna
skadebeloppet.

11 § Sida får utfärda garantier där riskerna drivs av andra faktorer än
kreditrisker. Riskerna ska kunna bedömas och kvantifieras på ett tillförlitligt
sätt och ligga till grund för beräkningen av förväntad förlust.

�vriga bestämmelser
12 §
I den mån Sida inte har den kompetens som krävs för att beräkna den
förväntade förlusten för en garanti ska Sida i första hand samverka med
Riksgäldskontoret. Sida får uppdra åt Riksgäldskontoret eller ingå överens-
kommelse med andra aktörer om att lämna annat råd och stöd i verksam-
heten avseende garantier.

Sida får även uppdra åt Exportkreditnämnden eller Riksgäldskontoret att

tillsammans med Regeringskansliet företräda Sida vid mellanstatliga forum
när det gäller regresskrav.

De närmare villkoren för samarbetet ska regleras genom en överens-

kommelse med respektive myndighet. För samarbete som regleras av denna
paragraf ska den andra myndigheten ha rätt till ersättning.

13 § Riksgäldskontoret ska på Sidas begäran för Sidas räkning årsvis göra
bedömningar av utestående fordringar, åtaganden och risk för skadefall i
garantiverksamheten. I de fall Sida själv svarat för riskvärdering av garantin
gör Sida den årsvisa bedömningen.

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:320) om finansiering

av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för krediter och garantier

beviljade före ikraftträdandet.

4. För garantier beviljade enligt förordningen (2009:320) om finansiering

av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete tillämpas dock 12 §
andra stycket och 13 § den nya förordningen.

5. För u-krediter och tillhörande kreditgarantier beviljade enligt förord-

ningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter)
ska Exportkreditnämnden för Sidas räkning halvårsvis göra bedömningar av

background image

3

SFS

2018:2098

utestående fordringar, åtaganden och risk för skadefall i garantiverksam-
heten samt regelbundet rapportera till Sida om samtliga penningflöden,
likvida tillgångar och förändringar i garantiportföljen.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)