SFS 2018:2099 Förordning om ändring i förordningen (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

SFS2018-2099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:663) om ändring i

förordningen (2007:1266) med instruktion för

Försvarsmakten

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1266) med instruk-
tion för Försvarsmakten

dels att 11 a § i stället för lydelsen enligt förordningen (2018:663) om

ändring i den förordningen ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2018:663) om

ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

11 a § Försvarsmakten ska ansvara för upphandling av varor, tjänster och
byggentreprenader som

1. behövs för vidmakthållande, drift och underhåll av myndighetens

materiel,

2. behövs för den verksamhet som bedrivs inom förråd, service och verk-

städer,

3. är av särskild betydelse för Sveriges säkerhet och som ska användas av

enheter i Försvarsmakten som bedriver verksamhet som kräver ett
kvalificerat säkerhetsskydd, eller

4. i övrigt avser anskaffning inom myndighetens verksamhet.
Utveckling, anskaffning och modifiering av materielsystem i enlighet

med Försvarsmaktens investeringsplan omfattas inte av ansvaret enligt
första stycket 1, 2 och 4. Försvarets materielverk ansvarar, i enlighet med
1 § första stycket förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets
materielverk, för dessa upphandlingar. De genomförs på uppdrag av
Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 11 a § och

den 1 april 2019 i fråga om 26 §.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS

2018:2099

Publicerad
den

21 december 2018