SFS 2018:2100 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

SFS2018-2100.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion

för Försvarsmakten

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1266) med instruktion
för Försvarsmakten1

dels att 32 a § ska upphöra att gälla,
dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 36–40 §§, och närmast före

36 § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter
36 §
I 37–40 §§ finns bestämmelser om Försvarsmaktens möjlighet att ta ut
avgifter. Bestämmelserna gäller inte när Försvarsmakten lämnar stöd till,
övar eller på annat sätt samverkar med andra aktörer enligt lag eller
förordning.

37 § Försvarsmakten får ta ut avgifter för

1. butiks- och annan försäljningsverksamhet avsedd för personalen inom

myndigheten,

2. rumsuthyrning i myndighetens förläggningar,
3. konsertverksamhet och tillhörande varor,
4. test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige och utomlands,
och
5. stöd vid prov, försök och utveckling av materiel som tillhör myndig-

heten eller som den avser anskaffa.

38 § Försvarsmakten får inom ramen för försvarslogistiken ta ut avgifter för
varor och tjänster enligt överenskommelse med andra myndigheter, länder,
organisationer och enskilda.

39 § Försvarsmakten får ta ut avgifter när myndigheten bedriver verksamhet
enligt 3 b § 6.

40 § Försvarsmakten får, om verksamheten har anknytning till myndig-
hetens uppgifter, ta ut avgifter för transporter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Senaste lydelse av 32 a § 2012:899.

SFS

2018:2100

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2100

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

3

SFS

2018:2100

Bilaga 12

Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisation)

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING
Högkvarteret
(HKV)

Försvarsgrensstaber
(FGS)
Arméstaben
(AST)
Marinstaben
(MS)
Flygstaben
(FS)

Stockholm

Enköping

Haninge/Muskö

Uppsala

FÖRBAND
Livgardet
(LG)

Upplands-Bro/
Kungsängen

Swedint
Försvarsmusiken
Livgardesgruppen i
Upplands-Bro
Dalregementsgruppen i
Falun
Gävleborgsgruppen i
Gävle

Norrbottens regemente
(I 19)

Boden

Försvarsmaktens
vinterenhet i Boden och
Arvidsjaur
Västernorrlandsgruppen i
Härnösand
Fältjägargruppen i
Östersund
Västerbottensgruppen i
Umeå
Norrbottensgruppen i
Boden
Lapplandsjägargruppen i
Kiruna

Livregementets husarer
(K 3)

Karlsborg

Örebro- och
Värmlandsgruppen i
Karlskoga/Villingsberg

Skaraborgs regemente
(P 4)

Skövde

Skaraborgsgruppen i
Skövde
Bohus-Dalsgruppen i
Uddevalla/Skredsvik

Södra skånska
regementet
(P 7)

Lund/Revinge

Skånska gruppen i
Lund/Revinge

Gotlands regemente
(P 18)

Visby

Gotlandsgruppen i Visby

2 Senaste lydelse 2018:566.

background image

4

SFS

2018:2100

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

Artilleriregementet
(A 9)

Boden

Artilleriets stridsskola
(ArtSS)

Luftvärnsregementet
(Lv 6)

Halmstad

Luftvärnets stridsskola
(LvSS)
Hallandsgruppen i
Halmstad

Göta ingenjörregemente
(Ing 2)

Eksjö

Fältarbetsskolan (FarbS)
Norra Smålandsgruppen i
Eksjö

Ledningsregementet
(LedR)

Enköping

Ledningsstridsskolan
(LedSS)
Södermanlandsgruppen i
Strängnäs
Upplands- och
Västmanlandsgruppen i
Enköping

Trängregementet
(TrängR)

Skövde

Logistikskolan (LogS)

Första ubåtsflottiljen
(1. ubflj)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona
och Haninge/Muskö

Tredje sjöstridsflottiljen
(3. sjöstriflj)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona

Fjärde sjöstridsflottiljen
(4. sjöstriflj)

Haninge

Verksamhet i Haninge och
Uddevalla/Skredsvik

Amfibieregementet
(Amf 1)

Haninge/Berga

Verksamhet i
Haninge/Berga och
Göteborg
Södertörnsgruppen i
Haninge

Marinbasen
(MarinB)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona,
Haninge och Göteborg
Blekingegruppen i
Karlskrona
Kalmar- och Kronobergs-
gruppen i Växjö

Skaraborgs flygflottilj
(F 7)

Lidköping/
Såtenäs

Verksamhet på Arlanda
flygplats

Blekinge flygflottilj
(F 17)

Ronneby/Kallinge

Verksamhet i
Ronneby/Kallinge,
Linköping/Malmen och
Visby

Norrbottens flygflottilj
(F 21)

Luleå

Försvarsmaktens
helikopterflottilj
(Hkpflj)

Linköping/Malmen

Verksamhet i
Linköping/Malmen,
Luleå och
Ronneby/Kallinge
Livgrenadjärgruppen i
Linköping

background image

5

SFS

2018:2100

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

Försvarsmaktens
logistik (FMLOG)

Stockholm

Försvarsmaktens
telekommunikations-
och informationssystem-
förband
(FMTIS)

Örebro

Särskilda
operationsgruppen
(SOG)

Karlsborg

SKOLOR OCH
CENTRUM
Militärhögskolan
Karlberg
(MHS K)

Solna

Militärhögskolan
Halmstad
(MHS H)

Halmstad

Markstridsskolan
(MSS)

Skövde

Verksamhet i Skövde och
Motala/Kvarn

Sjöstridsskolan
(SSS)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona
och Haninge

Luftstridsskolan
(LSS)

Uppsala

Flygvapnets
flygbefälsskola (FBS)
Flygvapnets stridslednings-
och luftbevakningsskola
(StrilS)
Flygskolan (FlygS),
Linköping/Malmen

Hemvärnets stridsskola
(HvSS)

Salem/Vällinge

Försvarsmaktens
tekniska skola
(FMTS)

Halmstad

Verksamhet i Halmstad

Totalförsvarets
ammunitions- och
minröjningscentrum
(SWEDEC)

Eksjö

Totalförsvarets
skyddscentrum
(SkyddC)

Umeå

Försvarsmaktens
underrättelse- och
säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)

Uppsala

Försvarets tolkskola
(TolkS)

Försvarsmaktens HR-
centrum
(FM HRC)

Stockholm

Försvarsmedicincentrum
(FömedC)

Göteborg

Elfsborgsgruppen i
Göteborg

background image