SFS 2018:2101 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

SFS2018-2101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion

för Försvarets materielverk

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:854) med instruktion för
Försvarets materielverk ska ha följande lydelse.

1 §1 Försvarets materielverk ska i enlighet med Försvarsmaktens investerings-
plan och uppdrag ansvara för upphandling av sådana varor, tjänster och
byggentreprenader inom materielförsörjningsområdet som inte omfattas av
Försvarsmaktens upphandlingsansvar enligt förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten.

Försvarets materielverk ska ta hänsyn till de särskilt brådskande för-

hållanden som kan uppkomma vid höjd beredskap och mobilisering samt i
fredstid när Sveriges territoriella integritet ska hävdas.

Försvarets materielverk ska biträda Försvarsmakten i planeringen av

materiel- och logistikförsörjningen, med materielsystemkunskap samt med
stöd i samband med att varor destrueras och kasseras. Försvarets materiel-
verk ska även biträda Försvarsmakten med kompetens när det gäller
vidmakthållande och upphandling.

Försvarets materielverk ska, när det är relevant, i sin verksamhet säker-

ställa att de varor och tjänster som myndigheten upphandlar är ändamåls-
enligt utformade för kvinnor och män.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:265.

SFS

2018:2101

Publicerad
den

21 december 2018