SFS 2018:2102 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

SFS2018-2102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1388) om

vattenverksamhet m.m.

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1388) om vattenverk-
samhet m.m.1

dels att 24–26 §§ ska betecknas 45–47 §§,
dels att förordningens rubrik ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 24, 25 och 26 §§ ska sättas närmast före

45, 46 respektive 47 §,

dels att det ska införas tjugoen nya paragrafer, 24–44 §§, och närmast före

24, 36, 39, 40, 41 och 42 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Förordning om vattenverksamheter

Nationell plan för moderna miljövillkor
24 §
Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Statens energi-
myndighet och Affärsverket svenska kraftnät ta fram ett förslag till den
nationella plan för moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbal-
ken och ta fram förslag till de ändringar i planen som behövs för att hålla
den uppdaterad.

Förslagen ska utformas så att planen inte äventyrar möjligheten att uppnå

den status eller potential som vattnet ska ha enligt miljökvalitetsnormer som
är meddelade när förslagen lämnas till regeringen och så att den kan uppfylla
det som i övrigt gäller för planen enligt 11 kap. 28 § miljöbalken och denna
förordning.

25 § Planen ska ge vägledning för de myndigheter som

1. för talan eller yttrar sig i prövningarna, eller
2. arbetar med eller fattar beslut om förvaltningen av kvaliteten på vatten-

miljön.

26 § Planen ska främja att

1. arbetet med klassificering och kvalitetskrav enligt vattenförvaltnings-

förordningen (2004:660) bedrivs med den prioriteringsordning som behövs
för att genomföra planen, och

2. det vid prövning av enskilda vattenverksamheter tas hänsyn till möj-

ligheter att vidta åtgärder inom ramen för andra vattenverksamheter i samma

1 Senaste lydelse av

24 § 2011:30

25 § 2011:630

26 § 2007:168.

SFS

2018:2102

Publicerad
den

27 december 2018

background image

2

SFS

vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde eller i ett annat vatten-
drag eller avrinningsområde.

27 § I fråga om inverkan på en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska
planen främja

1. största möjliga reglerförmåga i elproduktionen,
2. att behov av ökad effekt främst kan tillgodoses i befintliga vattenkraft-

verk,

3. elberedskap och nationell, regional och lokal stabilitet i elsystemet, och
4. största möjliga utrymme för att det vid prövning av enskilda vatten-

verksamheter ska kunna tas hänsyn till kulturmiljö, industri, infrastruktur,
bostäder, jordbruk och andra samhällsintressen.

28 § För att främja sådana samordnade prioriteringar och hänsynstagan-
den som avses i 26 § ska planen ange

1. prövningsgrupper för verksamheter som kan påverka en och samma

vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde på ett sådant sätt att
verksamheterna bör prövas i ett sammanhang, och

2. när ansökan om prövning i de olika prövningsgrupperna senast bör ha

getts in.

Prövningsgrupperna ska anges som geografiskt avgränsade områden.

29 § Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och läns-
styrelserna ska medverka i arbetet med förslagen enligt 24 § så att de blir
ändamålsenliga med hänsyn till

1. syftet att nå de mål och främja de samordnade prioriteringar och hän-

synstaganden som avses i 26 §, och

2. behovet av att vattenverksamheterna så snart som möjligt får moderna

miljövillkor.

Om en länsstyrelse är vattenmyndighet ska också vattenmyndigheten

medverka i arbetet.

30 § Länsstyrelsen ska se till att frågor som rör skydd och vård av kultur-
miljöer förs in i arbetet med förslagen.

31 § Havs- och vattenmyndigheten ska

1. samordna arbetet med förslagen, och
2. fortlöpande följa genomförandet av planen och vid behov se till att de

förslag tas fram som behövs för att hålla planen aktuell med hänsyn till hur
arbetet fortskrider.

I samordningen ska Havs- och vattenmyndigheten verka för att berörda

myndigheter, kommuner och intresseorganisationer ges möjlighet att på
lämpligt sätt medverka i arbetet med förslagen.

32 § Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärs-
verket svenska kraftnät ska bedriva förslagsarbetet så att det ges förutsätt-
ningar för myndigheterna att komma överens om förslagen.

33 § När ett förslag är färdigt, ska Havs- och vattenmyndigheten lämna
förslaget till regeringen.

Om Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärs-

verket svenska kraftnät inte är överens om förslaget, ska Havs- och vatten-
myndigheten redovisa myndigheternas olika uppfattningar i de frågor som
oenigheten avser.

2018:2102

background image

3

SFS

Om någon av de övriga medverkande myndigheterna har haft synpunkter

som inte har tillgodosetts i förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redo-
visa de synpunkterna och skälen för att de inte har tillgodosetts.

34 § Ett förslag till nationell plan för moderna miljövillkor ska lämnas till
regeringen senast den 1 oktober 2019. Därefter ska förslag till ändringar i
planen lämnas till regeringen i takt med att de behöver bli färdiga enligt 31 §
första stycket 2.

35 § När regeringen har beslutat planen eller en ändring i den, ska Havs-
och vattenmyndigheten underrätta de andra berörda myndigheterna och göra
den aktuella planen tillgänglig för dem och för allmänheten.

Anmälan för att omfattas av den nationella planen


36 § En vattenverksamhet ska omfattas av den nationella planen för mo-
derna miljövillkor, om verksamheten

1. är en sådan verksamhet som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken,
2. har påbörjats före utgången av 2018,
3. inte har tillståndsprövats eller omprövats enligt miljöbalken efter ut-

gången av 1998, och

4. senast den 1 juli 2019 är anmäld till länsstyrelsen för att omfattas av

planen.

37 § En anmälan enligt 36 § ska göras skriftligt till länsstyrelsen av den
som bedriver vattenverksamheten. Anmälan ska ges in elektroniskt enligt ett
formulär som Havs- och vattenmyndigheten beslutar. Anmälan ska inne-
hålla

1. uppgift om vem som är verksamhetsutövare eller innehavare av anlägg-

ningen,

2. en kortfattad beskrivning av verksamheten eller anläggningen, var den

bedrivs eller finns och de omständigheter som gör att den är eller har till-
kommit för produktion av vattenkraftsel,

3. uppgift om vem som äger den fastighet där verksamheten eller anlägg-

ningen bedrivs eller finns, och

4. en kopia av det dokument som visar tillståndet eller stödet för att be-

driva verksamheten, om det finns ett sådant dokument.

38 § Länsstyrelsen ska informera Havs- och vattenmyndigheten om en an-
mälan som görs enligt 37 §, om verksamheten uppfyller förutsättningarna
för att omfattas av den nationella planen.

Om verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för att omfattas av pla-

nen, ska länsstyrelsen med ett särskilt beslut underrätta verksamhetsutöva-
ren om det.

Information om vilken prövningsgrupp som en verksamhet hör till


39 § När regeringen har beslutat den nationella planen ska länsstyrelsen
informera varje verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av planen om

1. vilken prövningsgrupp som verksamheten hör till, och
2. den tidpunkt som enligt denna förordning gäller för när en ansökan om

prövning för moderna miljövillkor senast ska ha getts in för verksamheter i
prövningsgruppen.

2018:2102

background image

4

SFS

Tid för ansökan om prövning enligt den nationella planen


40 § I 11 kap. 27 § andra stycket 2 miljöbalken finns en bestämmelse om
att en verksamhet som omfattas av den nationella planen får bedrivas trots
kravet att ha moderna miljövillkor så länge verksamhetsutövaren inte är för-
senad med att ansöka om prövning enligt planen.

En verksamhet som har anmälts enligt 36 § denna förordning och upp-

fyller förutsättningarna för att omfattas av planen ska anses omfattas av pla-
nen även om planen inte är beslutad. Verksamhetsutövaren ska inte anses
vara försenad med att ansöka om prövning för tid som inträffar innan planen
är beslutad eller före den tidpunkt som i planen anges för när verksamhets-
utövaren senast ska ha gett in en ansökan om prövning.

Tillfälligt undantag från tillståndsplikt


41 § En verksamhet som omfattas av den nationella planen enligt 36 § får
bedrivas till dess prövningen för moderna miljövillkor är klar trots att verk-
samheten saknar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, om

1. verksamheten omfattas av 5 a § lagen (1998:811) om införande av mil-

jöbalken,

2. verksamheten bedrevs vid utgången av 2015, och
3. verksamhetsutövaren har ansökt om prövning eller inte enligt 40 § är

försenad med att ansöka om prövning.

Genomförandet av den nationella planen


42 § Länsstyrelsen ska bevaka att de verksamheter som omfattas av den
nationella planen för moderna miljövillkor blir föremål för prövning enligt
planen. Om en verksamhetsutövare är försenad med att ansöka om prövning
enligt planen, ska länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att initiera
prövningen.

43 § Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Naturvårdsverket
och länsstyrelserna ska i de prövningar som görs enligt planen samverka
med varandra och fördela åtgärder mellan sig så att genomförandet av pla-
nen blir effektivt och dubbelarbete undviks.

44 § Havs- och vattenmyndigheten ska hålla regeringen informerad om
genomförandet av planen.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.


På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

2018:2102