SFS 2018:2104 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS2018-2104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken

dels att 3 kap. 2–7 §§ och 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 5 a och 7 a §§, av följ-

ande lydelse.

3 kap.
2 §
1 Avgift för prövning av en vattenverksamhet ska betalas av den som

1. ansöker enligt 11 kap. 9 § första stycket miljöbalken om tillstånd till

annan vattenverksamhet än markavvattning,

2. ansöker om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 13 § miljöbal-

ken,

3. ansöker om laglighetsprövning av en vattenverksamhet eller en vatten-

anläggning enligt 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,

4. ansöker om godkännande av arbeten eller åtgärder enligt 11 kap. 16 §

eller ansöker om tillstånd enligt 11 kap. 22 § miljöbalken att ta ur bruk en
anläggning för bortledande av grundvatten,

5. ansöker om tillstånd till utrivning enligt 11 kap. 19 § miljöbalken,
6. ansöker om förlängning av sådan tid som anges i 24 kap. 2 § miljö-

balken,

7. ansöker om prövning för moderna miljövillkor enligt 24 kap. 10 § miljö-

balken, eller

8. ansöker om upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i en

tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut enligt 24 kap. 13 § miljöbalken.

3 §2 Avgift för prövning av en ansökan enligt 2 § 1, 3, 7 eller 8 ska

1. betalas som en engångsavgift,
2. bestå av en grundavgift och en tilläggsavgift enligt 4 och 5 §§,
3. bestämmas som om hela målet prövas enligt 2 § 1, om ansökan avser

prövning enligt både 2 § 1 och 3, och

4. beräknas endast på det tillkommande uttaget, om ansökan avser ökat

uttag.

4 §3 Grundavgiften enligt 3 § ska bestämmas med hänsyn till kostnaden
för att genomföra de åtgärder och uppföra de anläggningar som behövs för

1 Senaste lydelse 1998:1363.

2 Senaste lydelse 1998:1363.

3 Senaste lydelse 1998:1363.

SFS

2018:2104

Publicerad
den

27 december 2018

background image

2

SFS

2018:2104

den verksamhet som ansökan avser eller, vid prövning som avses i 2 § 7,
kostnaden för att genomföra de åtgärder som följer av prövningen. Grund-
avgiften

1. är 1 500 kronor, om kostnaden inte är större än etthundratusen kronor,
2. är 5 000 kronor, om kostnaden är större än etthundratusen men inte

större än femhundratusen kronor,

3. är 10 000 kronor, om kostnaden är större än femhundratusen men inte

större än en miljon kronor,

4. är 15 000 kronor, om kostnaden är större än en miljon men inte större

än fem miljoner kronor,

5. är 35 000 kronor, om kostnaden är större än fem miljoner men inte

större än tio miljoner kronor,

6. är 70 000 kronor, om kostnaden är större än tio miljoner men inte större

än femtio miljoner kronor,

7. är 140 000 kronor, om kostnaden är större än femtio miljoner men inte

större än sjuttiofem miljoner kronor,

8. är 240 000 kronor, om kostnaden är större än sjuttiofem miljoner men

inte större än etthundra miljoner kronor, och

9. är 400 000 kronor, om kostnaden är större än etthundra miljoner kro-

nor.

Mervärdesskatt ska inte ingå i de kostnader som läggs till grund för att

bestämma grundavgiften.

5 §4 Tilläggsavgiften enligt 3 § ska betalas om den kostnad som avses i 4 §
inte är större än femtio miljoner kronor och ansökan avser rätt att leda bort
grund- eller ytvatten, rätt att ändra grundvattennivån, rätt till uttag av vatten-
kraft eller prövning som avses i 2 § 7.

Tilläggsavgiften ska grundas på den mängd vatten som ansökan avser och

är 10 öre per kubikmeter vatten, beräknat efter

1. den totala mängd vatten som ansökan avser, eller
2. den årliga mängd vatten som ansökan avser, om ansökan avser en viss

mängd årligen.

Om ansökan avser uttag för produktion av vattenkraftsel ska tilläggsavgif-

ten, i stället för det som sägs i andra stycket, grundas på den elproduktion
som uttaget beräknas ge och är 0,1 öre per kilowattimme beräknad årlig pro-
duktion under medelår.

5 a § Om tilläggsavgift ska betalas, får grundavgiften tillsammans med
tilläggsavgiften uppgå till högst 140 000 kronor.

6 §5 Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd till markavvattning
enligt 2 § 2 ska betalas med det belopp som, grundat på den dikeslängd som
prövningen avser, gäller enligt 10 § avgiftsförordningen (1992:191) med
tillämpning av

– avgiftsklass 3, om dikeslängden inte är längre än 100 meter,
– avgiftsklass 4, om dikeslängden är längre än 100 meter men inte längre

än 1 000 meter,

– avgiftsklass 6, om dikeslängden är längre än 1 000 meter men inte

längre än 10 000 meter, och

– avgiftsklass 7, om dikeslängden är längre än 10 000 meter.

4 Senaste lydelse 1998:1363.

5 Senaste lydelse 1998:1363.

background image

3

SFS

2018:2104

Om flera ansökningar om tillstånd till markavvattning prövas samtidigt

och ansökningarna rör samma eller intilliggande markområden, ska avgift
tas ut för den sammanlagda dikeslängd som ansökningarna avser.

7 §6 Avgift för prövning av en ansökan som avses i 2 § 4 eller 5 ska betalas
med 1 500 kronor.

7 a § Avgift för prövning av en ansökan som avses i 2 § 6 eller 8 ska be-
talas

1. med 1 500 kronor, om prövningen inte gäller markavvattning, och
2. med det belopp som gäller enligt 10 § avgiftsförordningen (1992:191)

med tillämpning av avgiftsklass 3, om prövningen gäller markavvattning.

10 kap.
2 §
7 Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkolle-
giet ska senast den 28 februari varje år redovisa föregående kalenderårs

1. intäkter i form av ersättning för rättegångskostnader vid tillstånds-

prövning av vattenverksamhet i första instans,

2. kostnader för medverkan i tillståndsprövning av vattenverksamhet i

första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att
initiera prövning enligt 24 kap. 11 § miljöbalken,

3. kostnader för medverkan i samråd för vattenverksamhet,
4. kostnader för medverkan i tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att
initiera prövning enligt 24 kap. 11 § miljöbalken, och

5. kostnader för medverkan i samråd för miljöfarlig verksamhet.
Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader med un-

dantag för kostnader för prövning av civilrättsliga frågor.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

6 Senaste lydelse 1998:1363.

7 Senaste lydelse 2015:154.