SFS 2018:2106 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SFS2018-2106.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 9 och 50 §§ förordningen (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

9 §1 Ett exemplar av handlingarna i ett ärende om tillstånd som ska
avgöras av länsstyrelsen ska skickas till det ställe där handlingarna ska hållas
tillgängliga. Ett meddelande om ansökan ska skickas till den kommunala
nämnden samt till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om länsstyrelsen har beslutat att enligt 24 kap. 11 § miljöbalken på eget

initiativ ta upp frågan om omprövning av ett tillståndsbeslut, ska länsstyr-
elsen informera den kommunala nämnden om beslutet.

50 §2 Bestämmelser om överklagande finns i 18 kap. 1 § och 19 kap. 1 §
miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om
mark- och miljödomstolar.

Ett beslut av en länsstyrelse eller kommun att enligt 24 kap. 11 § miljö-

balken självmant ta upp en fråga om omprövning av en verksamhet får inte
överklagas.

Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om täkter enligt denna

förordning.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:237.

2 Senaste lydelse 2010:954.

SFS

2018:2106

Publicerad
den

27 december 2018