SFS 2018:2107 Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

SFS2018-2107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och

fiskeavgifter

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1998:928) om bygde- och
fiskeavgifter ska ha följande lydelse.

4 §1 Den som genom en vattenverksamhet, för vilken bygdeavgift ska
betalas enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, lider skada får skriftligen ansöka hos mark- och miljö-
domstolen om bidrag ur avgiftsmedlen till kostnaderna för att förebygga
eller minska sådan skada eller om ersättning för skadan. Om någon ersätt-
ning för skadan tidigare har bestämts av mark- och miljödomstolen får
ansökan dock inte göras.

En ansökan som ges in före utgången av den tid som enligt 24 kap. 18 §

miljöbalken gäller för anmälan av anspråk för oförutsedda skador ska inte
tas upp till prövning före utgången av den tiden, om inte särskilda omstän-
digheter föranleder annat. Om flera ansökningar har getts in, bör de om det
är möjligt prövas samtidigt.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:958.

SFS

2018:2107

Publicerad
den

27 december 2018