SFS 2018:2108 Förordning om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

SFS2018-2108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:554) om

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 1, 2, 7 och 9 §§ förordningen (2001:554) om miljö-
kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av

– 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 6 och 8 §§,
– 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 7 och 9 §§,
– 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 10–10 b, 12 och 12 a §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §3 I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbal-
ken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden
som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträck-
ning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken),
dels värden som ska eftersträvas.

Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns i vattenför-

valtningsförordningen (2004:660) och i föreskrifter som har meddelats med
stöd av den förordningen.

7 § Länsstyrelsen ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för
de fiskvatten som finns inom länet. För vatten som sträcker sig över flera
län ska de berörda länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett
gemensamt åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken,

anges hur föroreningar ska bekämpas.

9 § Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska upprätta förslag till och fast-
ställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I åtgärdsprogrammen ska, utöver
det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas.

1 Förordningen omtryckt 2006:1140.

2 Senaste lydelse 2015:242.

3 Senaste lydelse 2015:242.

SFS

2018:2108

Publicerad
den

27 december 2018

background image

2

SFS

2018:2108

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2009.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)