SFS 2018:2109 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

SFS2018-2109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:675) om

omgivningsbuller

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 1, 12 och 13 §§ förordningen (2004:675) om om-
givningsbuller ska ha följande lydelse.

1 §1 Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fast-
ställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte
medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. 2 § första stycket 4 miljöbalken).

Förordningen är meddelad med stöd av
– 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 a §§,
– 5 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 8 a §,
– 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 12, 13 och 18 §§,
– 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 3, 7, 8, 9–11 och 13–15 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

12 § Ett åtgärdsprogram ska innehålla

1. en uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med denna

förordning och vilken myndighet eller kommun som upprättat åtgärdspro-
grammet,

2. en beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller kommunen

ska kartlägga enligt 3–6 §§ och bullerkällornas omgivningar,

3. en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta en upp-

skattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för buller,

4. en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som

bedöms vara prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut,

5. en sammanställning över de samråd som skett enligt 5 kap. 7 § miljö-

balken,

6. en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller pla-

neras, däribland åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem
åren,

7. en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts

utgöra en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområ-
den och andra natur- och kulturmiljöer,

8. en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid

behov även minskning av buller,

9. en beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförande och resultat

avses att utvärderas,

1 Senaste lydelse 2012:51.

SFS

2018:2109

Publicerad
den

27 december 2018

background image

2

SFS

2018:2109

10. en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effek-

tivitet och nytta, och

11. en sammanfattning av åtgärdsprogrammet på högst tio sidor.

13 § Bestämmelser om samråd finns i 5 kap. 7 § miljöbalken.

En myndighet eller en kommun, som i ett förslag till åtgärdsprogram före-

slås vidta åtgärder, får begära att den myndighet eller kommun som upprättat
förslaget ger regeringen möjlighet att pröva förslaget i denna del. Den myn-
dighet eller kommun som upprättat förslaget till åtgärdsprogram ska då ge
regeringen sådan möjlighet innan åtgärdsprogrammet fastställs.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)