SFS 2018:2110 Förordning om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

SFS2018-2110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga

miljöskador

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2007:667) om allvarliga
miljöskador ska ha följande lydelse.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-
delse som i 10 kap. miljöbalken, förordningen (1998:1252) om områdes-
skydd enligt miljöbalken m.m. och vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

3 § Vid bedömningen av om en skada är en allvarlig miljöskada enligt
10 kap. 1 § andra stycket 2 miljöbalken ska det särskilt beaktas om skadan
har en betydande negativ effekt på

1. ett vattenområdes ekologiska status, kemiska ytvattenstatus eller eko-

logiska potential, eller

2. en grundvattenförekomsts kvantitativa status eller kemiska grundvatten-

status.

Vid en sådan bedömning ska vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

tillämpas. Det ska särskilt beaktas om det enligt 4 kap. 11 § den förordningen
har beslutats om undantag från de kvalitetskrav på det berörda vattenområdet
eller grundvattnet som följer av 4 kap. 2–5 §§ samma förordning.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:2110

Publicerad
den

27 december 2018