SFS 2018:2111 Förordning om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

SFS2018-2111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 11 §§ badvattenförordningen (2008:218)
ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 5 kap. 12 § andra stycket miljöbalken i fråga om 4–7, 12, 13 och 22 §§,
– 5 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 8–11, 19, 21 och 22 §§,
– 9 kap. 12 § första stycket miljöbalken i fråga om 14–18 och 22 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § Med vattenmyndighet avses i denna förordning detsamma som i 5 kap.
14 § miljöbalken.

Med ytvattenförekomst avses i denna förordning detsamma som i 1 kap.

3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

11 § Om ett badvattens kvalitet försämras av en oväntad situation som in-
verkar negativt på badandes hälsa eller sannolikt kan få en sådan inverkan,
ska kommunen se till att de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga
eller hindra en sådan negativ inverkan och för att förebygga ytterligare för-
sämringar av badvattnets kvalitet.

Kommunen ska samråda med vattenmyndigheten i de frågor som om-

fattas av en vattenmyndighets skyldigheter enligt 4 kap. 15 § vattenförvalt-
ningsförordningen (2004:660).

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:2111

Publicerad
den

27 december 2018