SFS 2018:2112 Förordning om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

SFS2018-2112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 1, 33, 35 och 36 §§ luftkvalitetsförordningen
(2010:477) ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning är meddelad med stöd av

– 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 8–25 §§,
– 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 32–36, 45 och 47 §§,
– 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 26, 27, 30, 38, 43, 44 och 49 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

33 § Ett åtgärdsprogram ska, utöver det som anges i 5 kap. 9 § miljöbal-
ken, innehålla information om

1. var ett överskridande av en miljökvalitetsnorm inträffat,
2. det berörda områdets typ, storlek, väderleksförhållanden och skydds-

värda objekt,

3. luftföroreningens typ och hur den har konstaterats,
4. föroreningens ursprung,
5. den analys av situationen som har gjorts,
6. genomförda förbättringsåtgärder och effekterna av dem,
7. pågående förbättringsåtgärder, och
8. publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen

enligt 1–7.

35 § Den som har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram ska i samrådet
enligt 5 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken sträva efter att komma överens
med de berörda myndigheterna och kommunerna om de åtgärder som myn-
digheterna eller kommunerna kommer att behöva vidta enligt programmet.

36 § När samrådet enligt 5 kap. 7 § miljöbalken är avslutat, ska den som
har upprättat förslaget till åtgärdsprogram fastställa programmet i de delar
som de berörda myndigheterna och kommunerna är överens. I övriga delar
får frågan om att fastställa programmet överlämnas till regeringens prövning.

1 Senaste lydelse 2013:123.

SFS

2018:2112

Publicerad
den

27 december 2018

background image

2

SFS

2018:2112

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)