SFS 2018:2113 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

SFS2018-2113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 1, 12, 25 och 33 §§ havsmiljöförordningen
(2010:1341) ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på havsmiljön
(havsmiljöförvaltning). Förordningen ingår i den strategi för en ekosystem-
baserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av havsmiljön som avses i EU-
direktiv om havsmiljöpolitiken. Förordningen syftar till att upprätthålla eller
nå en god miljöstatus i havsmiljön.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 20 §,
– 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 24–28 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

12 §2 Om en fråga rör ett vattenområde som omfattas av Havs- och vatten-
myndighetens förvaltning enligt denna förordning och en vattenmyndighets
förvaltning enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660), ska myndig-
heterna samarbeta och hjälpa varandra så att insatserna fördelas på det sätt
som är lämpligt med hänsyn till myndigheternas olika kompetenser och en
effektiv havs- och vattenmiljöförvaltning.

25 § Åtgärdsprogrammen ska

1. ta hänsyn till de olika typer av åtgärder som anges i bilaga VI till havs-

miljödirektivet,

2. vara förenliga med bestämmelser om skydd av vatten som genomför

vattenmiljödirektivet, avloppsdirektivet, badvattendirektivet och direktivet
om prioriterade ämnen, annan relevant EU-lagstiftning eller relevanta inter-
nationella avtal,

3. vara förenliga med bestämmelser om skydd av områden och arter som

genomför fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet, regionala havskonven-
tioner eller andra internationella avtal,

4. ta hänsyn till åtgärdernas sociala och ekonomiska effekter och en håll-

bar utveckling,

5. ta hänsyn till åtgärdernas gränsöverskridande effekter i syfte att minska

risken för en negativ påverkan på andra förvaltningsområden och, om möj-
ligt, positivt påverka sådana områden,

6. ange hur åtgärderna ska genomföras och hur de bidrar till att följa de

miljökvalitetsnormer som har meddelats med stöd av 20 §,

1 Senaste lydelse 2012:373.

2 Senaste lydelse 2011:641.

SFS

2018:2113

Publicerad
den

27 december 2018

background image

2

SFS

2018:2113

7. innehålla en sådan konsekvensanalys som avses i 5 kap. 9 § andra stycket

miljöbalken, och

8. innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga

konsekvenserna av varje åtgärd med en kvantifiering av åtgärdernas kostna-
der och nytta.

33 §3 Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och
program finns i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen
(2017:966).

Bestämmelser om planer och planeringsunderlag samt annat beslutsun-

derlag finns i 3 kap. 11 § och 5 kap. 18 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:977.