SFS 2018:2114 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

SFS2018-2114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk

miljöinformation

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 3 kap. 24 § förordningen (2010:1770) om geogra-
fisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

3 kap.
24 §
1 För områden och andra geografiska enheter som används för rappor-
tering, förvaltas eller regleras på internationell, europeisk, nationell, regional
eller lokal nivå avseende vattenavrinning, kustförvaltning, farleder, nitrat-
känslighet, dricksvattentäkt, avfallsdeponering, avfallsdumpning, buller,
gruvprospektering, gruvbrytning eller annat som har relevans från miljö-
informationssynpunkt ska informationsansvar fullgöras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om
a) gränser för områden med fredning av fisk eller förbud mot fiske samt

andra förvaltningsgränser till skydd för fiskbestånden och miljön,

b) fiskvatten,
c) förvaltningsområden enligt havsmiljöförordningen (2010:1341) samt

till förvaltningsområdena hänförliga bedömningsområden föreskrivna av
Havs- och vattenmyndigheten med stöd av 20 § havsmiljöförordningen, och

d) sammanställningar av nationellt särskilt värdefulla limniska områden,
2. länsstyrelsen i fråga om miljöriskområden, musselvatten och anlägg-

ningar för bortskaffande av avfall som omfattas av ett sådant tillstånd eller
sådan tillståndsplikt som avses i 9 kap. miljöbalken,

3. Naturvårdsverket i fråga om
a) områden som omfattas av naturvårdsavtal där Naturvårdsverket eller

länsstyrelserna är avtalspart för staten,

b) vattenskyddsområden som omfattas av föreskrifter enligt 7 kap. 22 §

miljöbalken,

c) områden som omfattas av ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § mil-

jöbalken,

d) områden med förbud mot markavvattning enligt 11 kap. 14 § miljöbal-

ken och 4 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter,

e) områden som är känsliga för övergödning enligt rådets direktiv

91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbe-
byggelse, och

f) zoner och tätbebyggelse för utvärdering och säkerställande av luftkvali-

tet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj
2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa,

1 Senaste lydelse 2016:1192.

SFS

2018:2114

Publicerad
den

27 december 2018

background image

2

SFS

2018:2114

4. Sjöfartsverket i fråga om reglerade farleder till havs och i större in-

landsvatten,

5. Skogsstyrelsen i fråga om naturvårdsavtalsområden där Skogsstyrelsen

är avtalspart,

6. Statens jordbruksverk i fråga om
a) känsliga områden enligt 5 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn

i jordbruket, och

b) restriktionszoner enligt 4, 4 a och 5 §§ epizootilagen (1999:657), 4 §

epizootiförordningen (1999:659), 5 § zoonoslagen (1999:658), 3 § zoonos-
förordningen (1999:660), 7 § lagen (2006:806) om provtagning på djur,
m.m. samt 6 § 3 förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.,

7. Sveriges geologiska undersökning i fråga om
a) områden med tillstånd för prospektering och gruvbrytning,
b) grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen, och
8. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om vatten-

förekomster och vattendistrikt.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)