SFS 2018:2115 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

SFS2018-2115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 13 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
13 §
1 En operativ tillsynsmyndighet ska underrätta Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen om
förhållanden som kan vara skäl för

1. ett förbud eller en återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande

enligt 24 kap. 3 § miljöbalken, eller

2. en omprövning enligt 24 kap. 5 eller 7 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:642.

SFS

2018:2115

Publicerad
den

27 december 2018