SFS 2018:2116 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

SFS2018-2116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion

för Havs- och vattenmyndigheten

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2011:619) med instruktion för
Havs- och vattenmyndigheten ska ha följande lydelse.

5 § Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen under miljöbalken och

samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,

2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbal-

ken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt
lämna myndighetens synpunkter tidigt i processen,

3. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga

eller har stor betydelse för havs- och vattenmiljön eller fisket,

4. vara samlande i vatten- och havsmiljöarbetet genom att samordna

vattenmyndigheterna för genomförandet av vattenförvaltningsförordningen
(2004:660),

5. arbeta med frågor som rör havsplanering,
6. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen och ansvara för

genomförandet av landningskontrollen,

7. inom sitt ansvarsområde ansvara för skydd av naturtyper och arter samt

andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav,

8. i samråd med Naturvårdsverket fördela medel för miljöövervakning,

uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter
samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för ge-
nomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötill-
ståndet inom sitt ansvarsområde,

9. ansvara för att samla in grundläggande information om fiskbestånden

samt fisket och annat nyttjande i sjöar, vattendrag och hav och särskilt svara
för att datainsamling och rådgivning i fråga om fiskbestånden och fisket be-
drivs i enlighet med rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari
2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och
utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga
utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken,

10. inom sitt ansvarsområde främja forskning och utvecklingsverksamhet

och delta i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd
för myndighetens och verkets arbete,

11. göra kunskaper om havs- och vattenmiljön, fisket och myndighetens

arbete tillgängliga för myndigheter, allmänhet och andra berörda,

12. ansvara för uppföljning och utvärdering av de statliga bidrag som om-

fattas av förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och

SFS

2018:2116

Publicerad
den

27 december 2018

background image

2

SFS

2018:2116

vattendrag, förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårds-
projekt och förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården,

13. följa upp och utvärdera de statliga bidrag som omfattas av viltskade-

förordningen (2001:724) när det gäller förebyggande åtgärder och ersättning
för skada som orsakas av säl och rapportera sådan uppföljning och utvärder-
ing till Statens jordbruksverk, och

14. samverka med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Sveriges geologiska

undersökning och länsstyrelserna i frågor som har betydelse för bevarande,
restaurering och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljön och för vatten-
bruket.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)