SFS 2018:2117 Förordning om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

SFS2018-2117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1237) om

miljöprövningsdelegationer

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2011:1237) om miljöprövnings-
delegationer ska ha följande lydelse.

3 §1 En miljöprövningsdelegation är ett särskilt organ för länsstyrelsens
prövning av ärenden om

1. tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken eller

föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och förbud mot

fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3 § miljöbalken,

3. omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring eller

upphävande av villkor eller andra bestämmelser i ett sådant tillstånd eller
meddelande av nya villkor eller andra bestämmelser enligt 24 kap. 5, 8 eller
9 § miljöbalken,

4. upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i en tillstånds-

dom eller ett tillståndsbeslut enligt 24 kap. 13 § miljöbalken,

5. tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken eller dispens enligt 7 kap. 7,

11, 18 a, 20 eller 22 § miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende
som miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena
har samma sökande,

6. dispens från föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 eller

2 § miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende om tillstånd som
miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har
samma sökande,

7. tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken eller dispens enligt 11 kap.

14 § miljöbalken, om ärendet har samband med ett ärende om tillstånd som
miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har
samma sökande, och

8. alternativvärden enligt 1 kap. 15 § och dispenser enligt 1 kap. 16 §

industriutsläppsförordningen (2013:250).

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:980.

SFS

2018:2117

Publicerad
den

27 december 2018