SFS 2018:2118 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

SFS2018-2118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 28 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
28 §
Naturvårdsverket eller, i fråga om verksamheter som avses i 2 kap.
1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), Statens jordbruksverk ska på
sin webbplats tillgängliggöra

1. de domar och beslut som innebär att tillstånd har getts till en industri-

utsläppsverksamhet eller att ett sådant tillstånd har omprövats eller till-
ståndsvillkor ändrats enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 § miljöbalken,

2. dispenser enligt 16 §, och
3. uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövare har vidtagit enligt

10 kap. 5 a § miljöbalken.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som

kan innebära att annat gäller i stället för det som sägs i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:2118

Publicerad
den

27 december 2018