SFS 2018:2119 Förordning om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

SFS2018-2119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:319) om

utvinningsavfall

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 16 och 17 §§ förordningen (2013:319) om utvin-
ningsavfall ska ha följande lydelse.

16 § Förordningen ska inte tillämpas i fråga om injektering av vatten i en
geologisk formation ur vilken kolväten eller andra ämnen har utvunnits eller
i en geologisk formation som av naturliga skäl är varaktigt olämplig för
andra ändamål, om injekteringen inte äventyrar möjligheterna att nå god
grundvattenstatus enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och

1. vattnet endast innehåller ämnen från prospektering eller utvinning, eller
2. injekteringen görs av tekniska skäl och vattnet inte innehåller andra

ämnen än sådana som kommer från prospektering eller utvinning eller som
behövs för sådan injektering.

17 § Förordningen ska inte tillämpas på återföring av grundvatten som
pumpats upp i samband med utvinning eller i samband med uppförande eller
underhåll av byggnader eller anläggningar, om återföringen inte äventyrar
möjligheterna att nå god grundvattenstatus enligt vattenförvaltningsförord-
ningen (2004:660).

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:2119

Publicerad
den

27 december 2018