SFS 2018:2121 Lag om ändring i lagen (2018:1752) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-2121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1752) om ändring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 21 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 5 § i lydelsen enligt lagen
(2018:1752) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) ska utgå.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2018/19:SkU1, rskr. 2018/19:84.

SFS

2018:2121

Publicerad
den

27 december 2018