SFS 2018:2122 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2018-2122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 11 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

11 §1 Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun
från och med den 1 januari 2016 ska vara

– 142 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
– 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgång-

en av månaden innan ersättningen betalas ut.

34 §2 Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en
utlänning som omfattas av 5–5 b §§ som har genomförts inom tolv månader
från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om
utlänningen inte har genomgått någon hälsoundersökning innan han eller
hon först togs emot i en kommun eller om en hälsoundersökning krävs av
smittskyddsskäl.

För en hälsoundersökning enligt första stycket betalas en schablon-

ersättning ut med 2 175 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i
samband med hälsoundersökningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälso-

undersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1321.

2 Senaste lydelse 2017:1321.

SFS

2018:2122

Publicerad
den

27 december 2018