SFS 2018:471 Förordning om medelstora förbränningsanläggningar

SFS2018-471.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om medelstora förbränningsanläggningar

Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver1 följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för
medelstora förbränningsanläggningar och kontroll av utsläpp till luft från
sådana anläggningar.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 17�19, 24�38, 42�45 och 47�54 §§,
� 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 55 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar
2 §
I denna förordning avses med förbränningsanläggning en teknisk ut-
rustning i vilken ett eller flera bränslen oxideras för att den frigjorda energin
ska kunna utnyttjas.

3 § I denna förordning avses med anläggningseffekt en medelstor för-
bränningsanläggnings sammanlagda installerade tillförda effekt.

4 § I denna förordning avses med medelstor förbränningsanläggning

1. en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller

högre men högst 50 megawatt, eller

2. två eller flera nya förbränningsanläggningar som var för sig har en an-

läggningseffekt som är en 1 megawatt eller högre och vars anläggningseffek-
ter ska räknas samman, om anläggningarna

a) är konstruerade så att rökgaser från dem släpps ut genom en gemensam

skorsten, eller

b) är installerade så att det med hänsyn till de tekniska och ekonomiska för-

utsättningarna skulle vara möjligt att släppa ut rökgaser från dem genom en
gemensam skorsten.

5 § I denna förordning avses med

2018-anläggning: en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift

senast den 19 december 2018, och

ny förbränningsanläggning: en medelstor förbränningsanläggning som

inte är en 2018-anläggning.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begräns-

ning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar, i den

ursprungliga lydelsen.

SFS

2018:471

Publicerad
den

9 maj 2018

background image

2

SFS

6 § I denna förordning avses med drifttimmar den tid uttryckt i timmar
under vilken en förbränningsanläggning är i drift och orsakar utsläpp till luf-
ten, med undantag för start- och stopperioder.

7 § I denna förordning avses med bränsle ett fast, flytande eller gasformigt
brännbart material.

8 § I denna förordning avses med avfall detsamma som i 15 kap. 1 § miljö-
balken.

9 § I denna förordning avses med biomassa

1. vegetabiliskt material som kommer från jord- eller skogsbruk och som

kan användas som bränsle för utvinning av materialets energiinnehåll,

2. vegetabiliskt jord- eller skogsbruksavfall,
3. vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin, om den energi som alstras

vid förbränning av avfallet tas till vara,

4. vegetabiliskt fiberhaltigt avfall som har uppkommit vid produktion av

nyfiberpappersmassa eller vid pappersproduktion från massa, om avfallet
samförbränns på produktionsplatsen och den energi som alstras vid förbrän-
ningen tas till vara,

5. korkavfall, och
6. träavfall, om träet inte har ytbehandlats eller behandlats med träskydds-

medel och till följd av det kan innehålla organiska halogenföreningar eller
tungmetaller.

10 § I denna förordning avses med

flytande biobränsle: vätskeformigt bränsle som framställs av biomassa,
naturgas: naturligt förekommande metan med högst 20 volymprocent

ädelgaser och andra beståndsdelar, och

raffinaderibränsle: ett fast, flytande eller gasformigt brännbart material

från destillations- och omvandlingssteg vid raffineringen av råolja, inbegripet
raffinaderibränngas, syntesgas och raffinaderioljor samt petroleumkoks.

11 § I denna förordning avses med dieselbrännolja varje petroleumbaserat
flytande bränsle som

1. omfattas av något av numren 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47,

2710 19 48, 2710 20 17 eller 2710 20 19 i den Kombinerade nomenklaturen
(KN-nummer) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987
om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, eller

2. till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 gra-

der Celsius och till minst 85 volymprocent (inklusive förluster) destillerar
vid 350 grader Celsius, allt enligt den metod som fastställts av American
Society for Testing and Materials i 1976 års upplaga av standarddefinitioner
och specifikationer för petroleumprodukter och smörjmedel (ASTM D86-
metoden).

12 § I denna förordning avses med tvåbränslemotor en förbränningsmotor
som använder kompressionständning och arbetar enligt

1. dieselcykeln vid förbränning av flytande bränslen, och
2. ottocykeln vid förbränning av gasformiga bränslen.

13 § I denna förordning avses med normal torr gas torr rökgas normaliserad
till temperaturen 273,15 kelvin och trycket 101,3 kilopascal.

2018:471

background image

3

SFS

14 § I denna förordning avses med tillsynsmyndighet den som enligt miljö-
tillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en medelstor förbränn-
ingsanläggning.

Anläggningar och verksamheter som förordningen inte tillämpas på
15 §
Denna förordning ska inte tillämpas på

1. förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (1998:1709)

om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner,

2. förbränningsanläggningar som var för sig eller tillsammans omfattas av

förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar,

3. förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om

förbränning av avfall,

4. förbränningsanläggningar där de gasformiga förbränningsprodukterna

används för direkt uppvärmning, torkning eller annan behandling av föremål
eller material,

5. förbränningsanläggningar vars huvudsyfte är rening genom förbränning

av rökgaser från industriprocesser,

6. förbränningsanläggningar där de gasformiga förbränningsprodukterna

används för direkt gaseldad uppvärmning av utrymmen inomhus för att för-
bättra arbetsmiljön,

7. förbränningsanläggningar som för energiproduktion i mineralolje- och

gasraffinaderier förbränner raffinaderibränslen med eller utan andra bränslen,

8. anordningar för regenerering av katalysatorer för katalytisk krackning,
9. anordningar för omvandling av vätesulfid till svavel,
10. tekniska anordningar som används för att driva fordon, fartyg eller

flygplan,

11. reaktorer som används inom den kemiska industrin,
12. koksugnsblock,
13. cowperapparater,
14. gasturbiner, dieselmotorer eller ottomotorer som används på en off-

shoreplattform,

15. krematorier, eller
16. återvinningspannor i massaindustrin.


16 § Denna förordning ska inte tillämpas på forskning, utveckling och prov-
ning som har anknytning till medelstora förbränningsanläggningar.

Villkor i tillstånd och förelägganden
17 §
Denna förordning gäller utöver sådana villkor för verksamheten som
har meddelats i en dom, i ett beslut om tillstånd eller i ett föreläggande enligt
miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.

Skyldigheten att informera tillsynsmyndigheten om en medelstor

förbränningsanläggning
18 §
Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanlägg-
ning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Informationen
ska lämnas i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar och innehålla upp-
gift om

1. verksamhetsutövarens namn, säte, organisationsnummer och kontakt-

uppgifter,

2. adress, fastighetsbeteckning samt X- och Y-koordinater enligt koordinat-

referenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006), om anläggningen är statio-
när,

2018:471

background image

4

SFS

3. när anläggningen togs eller avses att tas i drift,
4. anläggningens typ, med användning av beteckningarna dieselmotor, gas-

turbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbrännings-
anläggning,

5. anläggningseffekten i megawatt,
6. anläggningens verkningsgrad,
7. reningsutrustningens typ,
8. det förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift,
9. typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses att förbrän-

nas, med användning av beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen,
dieselbrännolja, flytande biobränslen, andra flytande bränslen än dieselbränn-
olja eller flytande biobränslen, naturgas och andra gasformiga bränslen än
naturgas, och

10. anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig

NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska när-
ingsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG)
3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med
användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-
kod).

19 § Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera tillsyns-
myndigheten om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanlägg-
ning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller
för anläggningen. Om den planerade ändringen påverkar en uppgift som verk-
samhetsutövaren har lämnat enligt 18 §, ska verksamhetsutövaren ange det i
informationen och uppdatera uppgiften i e-tjänsten.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla eller ansöka om tillstånd till en

ändring av en verksamhet finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

20 § Om informationen enligt 18 § är ofullständig ska tillsynsmyndigheten
förelägga verksamhetsutövaren att avhjälpa bristen.

Registrering av en förbränningsanläggning
21 §
En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara
registrerad.

22 § Tillsynsmyndigheten ska registrera en medelstor förbränningsan-
läggning och underrätta verksamhetsutövaren om det inom en månad från den
dag då fullständig information enligt 18 § kommit in till myndigheten.

23 § Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra uppgifter ur registret på en
webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.
Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser får dock
inte offentliggöras.

Start- och stopperioder
24 §
Start- och stopperioder i en medelstor förbränningsanläggning ska
hållas så korta som möjligt.

2018:471

background image

5

SFS

Begränsningsvärden för utsläpp till luft från 2018-anläggningar
25 §
Från en 2018-anläggning som inte är en motor eller gasturbin får ut-
släpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de be-
gränsningsvärden som följer av bilaga 1, 2 och 3.

26 § Från en 2018-anläggning som är en annan motor än en tvåbränsle-
motor får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte över-
stiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 4, 5 och 6.

27 § Från en 2018-anläggning som är en tvåbränslemotor får utsläpp till luft
av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden
som följer av bilaga 7, 8 och 9.

28 § Från en 2018-anläggning som är en gasturbin med en last som över-
stiger 70 procent får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft
inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 10 och 11.

Begränsningsvärden för utsläpp till luft från nya

förbränningsanläggningar
29 §
Från en ny förbränningsanläggning som inte är en motor eller gasturbin
får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de
begränsningsvärden som följer av bilaga 12, 13 och 14.

30 § Från en ny förbränningsanläggning som är en annan motor än en två-
bränslemotor får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte
överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 15 och 16.

31 § Från en ny förbränningsanläggning som är en tvåbränslemotor får ut-
släpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de be-
gränsningsvärden som följer av bilaga 17 och 18.

32 § Från en ny förbränningsanläggning som är en gasturbin med en last
som överstiger 70 procent får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider
och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 19 och 20.

Hur begränsningsvärden för utsläpp till luft från

flerbränsleanläggningar ska bestämmas
33 §
Ett bränslevägt begränsningsvärde ska bestämmas för utsläpp till luft
av svaveldioxid, kväveoxider eller stoft från en medelstor förbränningsan-
läggning, om

1. mer än ett bränsle används i anläggningen, och
2. bestämmelserna i 25�32 §§ innebär att flera begränsningsvärden gäller

för föroreningarna.

2018:471

background image

6

SFS

34 § Ett bränslevägt begränsningsvärde bestäms genom att

1. för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen identifiera

vilket begränsningsvärde som enligt 25�32 §§ gäller för anläggningseffek-
ten (bränslets ingångsvärde),

2. omräkna bränslenas ingångsvärden till samma syrgashalt,
3. för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen multiplicera

bränslets ingångsvärde med ett tal som anger den effekt som tillförs genom
bränslet (effektvärde) för att på så sätt få fram bränslets andelsvärde,

4. för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen dividera

bränslets andelsvärde med det sammanlagda effektvärdet för de bränslen
som har använts för att på så sätt få fram bränslets avvägningsvärde, och

5. addera alla använda bränslens avvägningsvärden för att på så sätt få fram

det bränslevägda begränsningsvärde (antal milligram per kubikmeter normal
torr gas) som gäller för utsläpp av en förorening från flerbränsleanläggningen.

För ett bränsle som inte har ett begränsningsvärde ska ett värde som är

1,4 gånger de verkliga utsläppen användas vid beräkningen.

Undantag från begränsningsvärden för förbränningsanläggningar

med ett begränsat antal drifttimmar
35 §
De begränsningsvärden som avses i 25�28 §§ gäller inte för en 2018-
anläggning som har högst 500 drifttimmar per år beräknat som ett rullande
medelvärde under en femårsperiod. Begränsningsvärdet för stoft är dock
200 milligram per kubikmeter normal torr gas, om fasta bränslen förbränns
i anläggningen.

36 § Antalet drifttimmar i 35 § får utökas till högst 1 000, om exceptionellt
kalla väderleksförhållanden eller ett avbrott i den ordinarie strömförsörj-
ningen till en ö har orsakat eller riskerar att orsaka en nödsituation eller
annan extraordinär omständighet.

Om en anläggning måste vara i drift på grund av sådana förhållanden ska

den som driver anläggningen snarast möjligt anmäla detta till tillsynsmyn-
digheten. En anmälan ska innehålla en redogörelse för förhållandena samt
de uppgifter som anges i 18 § 1, 2, 4, 5, 8 och 9. Anmälan får göras i den e-
tjänst som avses i 18 §.

Antalet drifttimmar får inte utökas om en anmälan inte görs.


37 § De begränsningsvärden som avses i 29�32 §§ gäller inte en ny för-
bränningsanläggning som har högst 500 drifttimmar per år beräknat som ett
rullande medelvärde under en treårsperiod. Begränsningsvärdet för stoft är
dock 100 milligram per kubikmeter normal torr gas, om fasta bränslen för-
bränns i anläggningen.

Beräkning av utsläpp
38 §
Beräkningen av utsläpp till luft ska göras så att begränsningsvärdena
motsvarar de värden som gäller för normal torr gas vid

1. syrehalten 6 procent, om bränslet är ett fast bränsle,
2. syrehalten 3 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och inte

används i en gasturbin eller motor, eller

3. syrehalten 15 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och an-

vänds i en gasturbin eller motor.

2018:471

background image

7

SFS

Dispens från begränsningsvärden på grund av avbrott i

bränsleförsörjningen
39 §
Tillsynsmyndigheten får ge dispens i högst sex månader från en skyl-
dighet att följa ett begränsningsvärde för svaveldioxid enligt denna förord-
ning, om

1. det bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen har en låg

svavelhalt,

2. begränsningsvärdet inte kan följas på grund av ett avbrott i försörjningen

av lågsvavligt bränsle, och

3. avbrottet beror på en allvarlig brist i bränslet.


40 § Tillsynsmyndigheten får ge dispens i högst tio dagar från en skyldighet
att följa ett begränsningsvärde för utsläpp till luft enligt denna förordning, om

1. det enda bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen är

en gas, och

2. ett plötsligt avbrott i gasförsörjningen gör att det i förbränningsanlägg-

ningen behöver användas en annan typ av bränsle som vid normal använd-
ning kräver att anläggningen ska vara utrustad med rökgasrening.

Dispensen får ges för en längre tid än tio dagar, om det finns särskilda skäl

för den längre tiden.

41 § Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta Naturvårdsverket
om ett beslut som innebär att dispens har getts.

Skyldigheten att kontrollera utsläpp genom mätning
42 §
Verksamhetsutövaren ansvarar för att genom mätning kontrollera ut-
släpp till luft från en medelstor förbränningsanläggning.

43 § Mätning av halterna i rökgasen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft
som har begränsningsvärden enligt denna förordning samt kolmonoxid ska
göras minst en gång

1. varje år, om anläggningen har en installerad tillförd effekt som är högre

än 20 megawatt, och

2. vart tredje år, om anläggningen har en installerad tillförd effekt som är

högst 20 megawatt.

44 § Trots 43 § får verksamhetsutövaren mäta utsläppen från en sådan
2018-anläggning eller ny anläggning med begränsad drifttid som avses i 35
respektive 37 § vid den senare tidpunkt som inträffar när anläggningen har
varit i drift under

1. högst 500 drifttimmar sedan den föregående mätningen, dock aldrig

senare än fem år efter den föregående mätningen, om anläggningen har en
anläggningseffekt som överstiger 20 megawatt, eller

2. högst 1 500 drifttimmar sedan den föregående mätningen, dock aldrig

senare än fem år efter den föregående mätningen, om anläggningen har en
anläggningseffekt som är högst 20 megawatt.

45 § Den första mätningen ska utföras inom fyra månader från den dag då
anläggningen

1. registrerades, eller
2. togs i drift, om den dagen inföll efter dagen för registrering.

2018:471

background image

8

SFS

46 § Under varje mätning ska anläggningen vara i drift under stabila för-
hållanden och ha en last som är representativ och jämn.

Dispens från kravet att mäta svaveldioxid
47 §
Tillsynsmyndigheten får i fråga om svaveldioxid ge dispens från kra-
vet på mätning i 43 §. En dispens ska förenas med villkor om att utsläppen
ska kontrolleras på annat sätt.

Kvalitetssäkring av utsläppskontroller
48 §
Ett automatiskt mätsystem som används vid kontinuerlig mätning av
utsläpp till luft ska kontrolleras genom parallella mätningar med referensmät-
metoder minst en gång per år, om

1. kravet på kontinuerlig mätning har sin grund i ett beslut av tillstånds-

myndigheten eller tillsynsmyndigheten, och

2. verksamhetsutövaren använder kontinuerlig mätning för att kontrollera

att denna förordning följs.

Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om resultaten

från kontrollerna.

49 § Kontrollen av utsläpp till luft från en medelstor förbränningsanlägg-
ning där mer än ett sorts bränsle används ska göras när det bränsle eller den
blandning av bränslen förbränns som verksamhetsutövaren bedömer kommer
att leda till de största utsläppen av en viss förorening.

50 § Endast metoder som ger tillförlitliga, representativa och jämförbara
resultat får ligga till grund för

1. provtagning och analys av förorenande ämnen,
2. mätning av driftsparametrar,
3. metoder för att fastställa utsläpp av svaveldioxid enligt 47 §, och
4. metoder för att kontrollera automatiska mätsystem enligt 48 §.
Metoder som är förenliga med harmoniserade EN-standarder ska anses

uppfylla kraven i första stycket.

Förutsättningar för att anse att ett begränsningsvärde följs
51 §
Vid periodiska mätningar av utsläpp till luft från en medelstor för-
bränningsanläggning ska man anse att ett begränsningsvärde följs, om resul-
taten från mätningarna eller de andra metoder som används för att kont-
rollera utsläppen visar att begränsningsvärdena inte har överskridits.

52 § Vid kontinuerliga mätningar av utsläpp till luft från en medelstor för-
bränningsanläggning ska man anse att ett begränsningsvärde följs, om mät-
ningarna under anläggningens faktiska drifttid under ett kalenderår visar att

1. inget validerat månadsmedelvärde överskrider begränsningsvärdet,
2. inget validerat dygnsmedelvärde överskrider 110 procent av begräns-

ningsvärdet, och

3. minst 95 procent av de validerade timmedelvärdena understiger 200 pro-

cent av begränsningsvärdet.

För en anläggning där bränslet i samtliga pannor är kol och ingen av

pannorna har en installerad tillförd effekt som är högre än 50 megawatt, ska
man dock anse att ett begränsningsvärde följs om mätningarna visar att inget
dygnsmedelvärde överstiger 150 procent av begränsningsvärdet.

2018:471

background image

9

SFS

53 § Kraven på automatiska mätsystem och tillvägagångssätt vid validering
i 29�32 §§ förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar gäller
även för förbränningsanläggningar enligt denna förordning, om kontinuerlig
mätning av utsläpp till luft från förbränningsanläggningarna används för att
uppfylla kraven enligt denna förordning.

54 § Vid kontroller av att begränsningsvärden följs ska utsläpp under start-
och stopperioder eller perioder när dispens gäller enligt 39 eller 40 § inte räk-
nas med.

Skyldigheten att informera tillsynsmyndigheten när ett

begränsningsvärde inte följs
55 §
Om ett begränsningsvärde inte följs, ska verksamhetsutövaren snarast
möjligt informera tillsynsmyndigheten om det. Verksamhetsutövaren ska
samtidigt redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att
vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Skyldigheten att dokumentera resultat från utsläppskontroller
56 §
Verksamhetsutövaren ska dokumentera och hantera mätresultat från
kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheten kan kontrollera
att begränsningsvärdena följs. Verksamhetsutövaren ska därför bevara

1. aktuella tillstånd eller bevis på registrering,
2. mätresultat och andra uppgifter från kontroller av utsläpp,
3. uppgift om antalet drifttimmar, om det är fråga om en sådan 2018-anlägg-

ning eller ny anläggning med begränsad drifttid som avses i 35 och 37 §§,

4. uppgift om den mängd och typ av bränsle som används i anläggningen,
5. uppgift om driftstörning eller haveri i en utrustning för sekundär rening,
6. uppgift som visar att en reningsutrustning fungerar effektivt, om utrust-

ningen används för att begränsningsvärdena ska kunna följas, och

7. uppgift om när ett begränsningsvärde inte har följts och de åtgärder som

vidtagits med anledning av det.

Handlingarna och uppgifterna ska bevaras i minst sex år.


57 § Om en enskild begär att få ta del av en sådan handling eller uppgift
som avses i 56 §, ska tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att
lämna in handlingen eller uppgiften till myndigheten.

Utbyte av information och rapportering
58 §
Naturvårdsverket ska informera Europeiska kommissionen om en
tillsynsmyndighets beslut att ge dispens enligt 39 eller 40 §. Informationen
ska lämnas inom en månad från den dag då beslutet meddelades.

59 § Naturvårdsverket ansvarar för sådant utbyte av information och sådan
rapportering som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till
luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar.

60 § Tillsynsmyndigheten ska förse Naturvårdsverket med den informa-
tion som Naturvårdsverket behöver för att kunna fullgöra informationsutby-
tet och rapporteringen.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 december 2018 i fråga om 29�

32 §§ och i övrigt den 1 juni 2018.

2018:471

background image

10

SFS

2. Bestämmelsen i 21 § tillämpas från och med
a) den 1 januari 2024 i fråga om 2018-anläggningar med en anläggnings-

effekt som är högre än 5 megawatt, och

b) den 1 januari 2029 i fråga om 2018-anläggningar med en anläggnings-

effekt som är högst 5 megawatt.

3. Bestämmelserna i 25�28 §§ tillämpas från och med
a) den 1 januari 2025 i fråga om anläggningar med en anläggningseffekt

som är högre än 5 megawatt, och

b) den 1 januari 2030 i fråga om anläggningar med en anläggningseffekt

som är högst 5 megawatt.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

2018:471

background image

11

SFS

Bilaga 1

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som inte är en motor eller

gasturbin och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Fast biomassa från skog

300

50

Fast biomassa från halm

300

300

50

Fast biomassa från annat än skog eller halm

200

300

50

Annat fast bränsle

400

300

50

Dieselbrännolja

200

Flytande biobränsle

350

450

50

Annat flytande bränsle

350

300

50

Naturgas

250

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

400

250

Annat gasformigt bränsle

200

250

2018:471

background image

12

SFS

Bilaga 2

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som inte är en motor eller

gasturbin och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt

men högst 20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Fast biomassa från skog

300

50

Fast biomassa från halm

300

300

50

Fast biomassa från annat än skog eller halm

200

300

50

Annat fast bränsle

400

300

50

Dieselbrännolja

200

Flytande biobränsle

350

450

30

Annat flytande bränsle

350

300

30

Naturgas

200

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

400

250

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

200

250

Biogas

170

250

Annat gasformigt bränsle

35

250För förbränning som sker före utgången av år 2029 av fast biomassa i ett såg-
verk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning,
hyvling eller svarvning är dock begränsningsvärdet för stoft 150. Detta
gäller dock inte förbränning i en sådan zon som avses i 29 § 1 luftkvalitets-
förordningen (2010:477), om någon av de miljökvalitetsnormer som anges i
18 § och 19 § 2 i den förordningen överskrids i zonen.

2018:471

background image

13

SFS

Bilaga 3

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som inte är en motor eller

gasturbin och har en anläggningseffekt som är högre än 20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Fast biomassa från skog

300

30

Fast biomassa från halm

300

300

30

Fast biomassa från annat än skog eller halm

200

300

30

Annat fast bränsle

400

300

30

Dieselbrännolja

200

Flytande biobränsle

350

450

30

Annat flytande bränsle

350

300

30

Naturgas

200

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

400

250

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

200

250

Biogas

170

250

Annat gasformigt bränsle

35

250För förbränning som sker före utgången av år 2029 av fast biomassa i ett såg-
verk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning,
hyvling eller svarvning är dock begränsningsvärdet för stoft 50. Detta gäller
dock inte förbränning i en sådan zon som avses i 29 § 1 luftkvalitetsförord-
ningen (2010:477), om någon av de miljökvalitetsnormer som anges i 18 §
och 19 § 2 i den förordningen överskrids i zonen.

2018:471

background image

14

SFS

Bilaga 4

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en annan motor

än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högst

5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

250

Annat flytande bränsle

120

250

20

Naturgas

190

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

130

190

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

65

190

Biogas

60

190

Annat gasformigt bränsle

15

190

2018:471

background image

15

SFS

Bilaga 5

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en annan motor

än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än

5 megawatt men högst 20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

190

Annat flytande bränsle

120

225

20

Naturgas

190

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

130

190

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

65

190

Biogas

60

190

Annat gasformigt bränsle

15

190

2018:471

background image

16

SFS

Bilaga 6

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en annan motor

än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än

20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

190

Annat flytande bränsle

120

190

10

Naturgas

190

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

130

190

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

65

190

Biogas

60

190

Annat gasformigt bränsle

15

190

2018:471

background image

17

SFS

Bilaga 7

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en tvåbränslemotor

och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

250

Annat flytande bränsle

120

250

20

Naturgas

380

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

130

380

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

65

380

Biogas

60

380

Annat gasformigt bränsle

15

380

2018:471

background image

18

SFS

Bilaga 8

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en tvåbränslemotor

och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt men högst

20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

190

Annat flytande bränsle

120

225

20

Naturgas

380

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

130

380

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

65

380

Biogas

60

380

Annat gasformigt bränsle

15

380

2018:471

background image

19

SFS

Bilaga 9

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en tvåbränslemotor

och har en anläggningseffekt som är högre än 20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

190

Annat flytande bränsle

120

190

10

Naturgas

380

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

130

380

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

65

380

Biogas

60

380

Annat gasformigt bränsle

15

380

2018:471

background image

20

SFS

Bilaga 10

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en gasturbin med

en last som överstiger 70 procent och har en anläggningseffekt som är

högst 20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

200

Annat flytande bränsle

120

200

20

Naturgas

150

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

130

200

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

65

200

Biogas

60

200

Annat gasformigt bränsle

15

200

2018:471

background image

21

SFS

Bilaga 11

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en gasturbin med

en last som överstiger 70 procent och har en anläggningseffekt som är

högre än 20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

200

Annat flytande bränsle

120

200

10

Naturgas

150

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

130

200

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

65

200

Biogas

60

200

Annat gasformigt bränsle

15

200

2018:471

background image

22

SFS

Bilaga 12

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som inte är en

motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högst

5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Fast biomassa från skog

300

50

Fast biomassa från annat än skog

200

300

50

Annat fast bränsle

400

300

50

Dieselbrännolja

200

Annat flytande bränsle

350

300

50

Naturgas

100

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

400

200

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

200

200

Biogas

100

200

Annat gasformigt bränsle

35

200

2018:471

background image

23

SFS

Bilaga 13

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som inte är en

motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högre än

5 megawatt men högst 20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Fast biomassa från skog

300

30

Fast biomassa från annat än skog

200

300

30

Annat fast bränsle

400

300

30

Dieselbrännolja

200

Annat flytande bränsle

350

300

20

Naturgas

100

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

400

200

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

200

200

Biogas

100

200

Annat gasformigt bränsle

35

200

2018:471

background image

24

SFS

Bilaga 14

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som inte är en

motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högre än

20 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Fast biomassa från skog

300

20

Fast biomassa från annat än skog

200

300

20

Annat fast bränsle

400

300

20

Dieselbrännolja

200

Annat flytande bränsle

350

300

20

Naturgas

100

Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin

400

200

Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin

200

200

Biogas

100

200

Annat gasformigt bränsle

35

200

2018:471

background image

25

SFS

Bilaga 15

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en

annan motor än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som

är högst 5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

190

Annat flytande bränsle

120

190

20

Naturgas

95

Biogas

40

190

Annat gasformigt bränsle

15

190Begränsningsvärdet för kväveoxider vid förbränning av annat flytande bränsle
är dock 225, om motorns rotationshastighet är högst 1 200 varv per minut.

2018:471

background image

26

SFS

Bilaga 16

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en

annan motor än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som

är högre än 5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

190

Annat flytande bränsle

120

190

10

Naturgas

95

Biogas

40

190

Annat gasformigt bränsle

15

190Begränsningsvärdet för kväveoxider vid förbränning av annat flytande bränsle
är 225, om motorns rotationshastighet är högst 1 200 varv per minut och
anläggningseffekten högst 20 megawatt.

2018:471

background image

27

SFS

Bilaga 17

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en

tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högst

5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

225

Annat flytande bränsle

120

225

20

Naturgas

190

Biogas

40

190

Annat gasformigt bränsle

15

190

2018:471

background image

28

SFS

Bilaga 18

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en

tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än

5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

225

Annat flytande bränsle

120

225

10

Naturgas

190

Biogas

40

190

Annat gasformigt bränsle

15

190

2018:471

background image

29

SFS

Bilaga 19

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en

gasturbin med en last som överstiger 70 procent och har en

anläggningseffekt som är högst 5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

75

Annat flytande bränsle

120

75

20

Naturgas

50

Biogas

40

75

Annat gasformigt bränsle

15

75

2018:471

background image

30

SFS

Bilaga 20

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en

gasturbin med en last som överstiger 70 procent och har en

anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt
För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldi-
oxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal
torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget be-
gränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle

Begränsningsvärde

SO2 NOx stoft

Dieselbrännolja

75

Annat flytande bränsle

120

75

10

Naturgas

50

Biogas

40

75

Annat gasformigt bränsle

15

75

2018:471