SFS 2018:602 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2018-602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 25 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 20 d § rättegångsbalken ska
ha följande lydelse.

27 kap.
20 d §
2 Med hemlig rumsavlyssning avses avlyssning eller upptagning
som

1. görs i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel som är avsett att

återge ljud, och

2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid

sammanträden eller andra sammankomster som allmänheten inte har
tillträde till.

Hemlig rumsavlyssning får användas vid en förundersökning om
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra

år,

2. spioneri enligt 19 kap. 5 § brottsbalken,

3. brott som avses i 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter, om

det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har
understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en
främmande makts räkning och det kan antas att brottet inte leder till endast
böter,

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att

brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om

a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,
b) grov människoexploatering enligt 4 kap. 1 b § tredje stycket

brottsbalken,

c) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken,
d) grovt sexuellt övergrepp enligt 6 kap. 2 § andra stycket brottsbalken,
e) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket

brottsbalken,

f) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket

brottsbalken,

g) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje

stycket brottsbalken,

h) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,
i) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,

1 Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32 och prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr.

2017/18:303.

2 Senaste lydelse 2016:510.

SFS

2018:602

Publicerad
den

31 maj 2018

background image

2

SFS

2018:602

j) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte stycket

brottsbalken,

k) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § tredje stycket

brottsbalken,

l) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller
m) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225)

om straff för smuggling,

5. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1–3, om en

sådan gärning är belagd med straff,

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 4, om en sådan

gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan
antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)