SFS 2018:603 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-603.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 kap. 12 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

35 kap.
12 §
2 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften
förekommer i mål om ansvar för

1. sexualbrott,
2. utpressning,
3. brytande av post- eller telehemlighet,
4. intrång i förvar,
5. olovlig avlyssning,
6. dataintrång,
7. brott mot tystnadsplikt,
8. brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts,
9. människorov,
10. människohandel,
11. grov människoexploatering, eller
12. olaga integritetsintrång.
Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med anledning

av brott som anges i första stycket.

Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung person som

skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer
i mål om

1. ansvar för barnpornografibrott,
2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, eller
3. förverkande av skildring med sådant innehåll.
Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i ärende som rör

brott som anges i denna paragraf.

Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är

tilltalad eller svarande.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303.

2 Senaste lydelse 2017:1135.

SFS

2018:603

Publicerad

den

31 maj 2018

background image

2

SFS

2018:603

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)