SFS 2018:605 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2018-605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 §, 13 kap. 3, 6, 13, 15, 17 och
20 §§ och 14 kap. 2 § och tilläggsbestämmelserna 8.4.1 och 8.4.2 riksdags-
ordningen ska ha följande lydelse.

3 kap.
4 §
Riksdagen ska, enligt 4 kap. 2 § regeringsformen, välja en talman samt
en förste, en andre och en tredje vice talman. De väljs var för sig i nu nämnd
ordning. Valen gäller till valperiodens slut.

Om det bara finns en nominerad kandidat ska valet genomföras med

acklamation.

Om det finns fler än en nominerad kandidat, och valet av talman sker med

slutna sedlar enligt bestämmelserna i 12 kap., är den vald som får mer än
hälften av rösterna. Om en sådan röstövervikt inte uppnås ska ett nytt val
genomföras. Om inte heller då någon får mer än hälften av rösterna ska ett
tredje val genomföras mellan de två som vid den andra omröstningen fick
flest röster. Vid den tredje omröstningen är den vald som får de flesta rösterna.

8 kap.
8.4.1

Talmannen bestämmer efter samråd med statsrådet vid vilket sammanträde
svaret ska lämnas. Om svaret inte kan lämnas inom den tid som anges i 4 §
första stycket ska talmannen även samråda med interpellanten innan tal-
mannen bestämmer vid vilket sammanträde svaret ska lämnas.

Utkastet till svar på en interpellation får göras tillgängligt för ledamöterna

i förväg.

8.4.2

Ett anförande för besvarande av en interpellation får vara högst sex minuter.
Statsrådet kan därutöver få ordet för ytterligare tre anföranden, varav de två
första får vara högst fyra minuter vartdera och det tredje högst två minuter.

Interpellanten kan få ordet för högst tre anföranden, varav de två första

får vara högst fyra minuter vartdera och det tredje högst två minuter.

Andra talare kan få ordet för högst två anföranden, varav det första får

vara högst fyra minuter och det andra högst två minuter.

En talare ska anmäla sig senast under första omgången.

1 Framst. 2017/18:RS5, bet. 2017/18:KU26, rskr. 2017/18:282.

SFS

2018:605

Publicerad
den

31 maj 2018

background image

2

SFS

2018:605

13 kap.
3 §
Riksdagens ombudsmän samt ställföreträdande ombudsmän väljs var
för sig. Vid val med slutna sedlar tillämpas samma förfarande som vid val av
talman enligt 3 kap. 4 § tredje stycket.

Valet av en ombudsman gäller från valet eller den senare tidpunkt som

riksdagen bestämmer till dess att ett nytt val har genomförts under fjärde
året därefter och den då valde har tillträtt uppdraget. Valet ska aldrig gälla
längre än till utgången av det året.

Valet av en ställföreträdande ombudsman gäller för en tid av två år från

valet eller den senare tidpunkt som riksdagen bestämmer.

6 § Riksrevisorerna väljs var för sig. Vid val med slutna sedlar tillämpas
samma förfarande som vid val av talman enligt 3 kap. 4 § tredje stycket.

Valet av en riksrevisor gäller från valet eller den senare tidpunkt som

riksdagen bestämmer till dess att ett nytt val har genomförts under sjunde
året därefter och den då valde har tillträtt uppdraget. Valet ska aldrig gälla
längre än till utgången av det året. En riksrevisor kan inte väljas om.

13 § Riksdagen ska välja en valprövningsnämnd och till nämnden välja
ordförande och ledamöter enligt bestämmelserna i 3 kap. 12 § regerings-
formen.

Riksdagen väljer särskilt en ersättare för ordföranden. Bestämmelserna i

3 kap. 12 § regeringsformen om ordföranden tillämpas också på ersättaren.

Vid val med slutna sedlar av ordföranden eller ersättare för ordföranden

tillämpas samma förfarande som vid val av talman enligt 3 kap. 4 § tredje
stycket.

15 § Riksdagens arvodesnämnd består av en ordförande och två andra
ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till riks-
dagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter
ska inte utses.

Riksdagen väljer särskilt en ersättare för ordföranden. Valet av ersättare

gäller för samma tid som för ordföranden.

17 § Riksdagens överklagandenämnd består av en ordförande, som ska
vara eller ha varit ordinarie domare och inte vara ledamot av riksdagen, och
fyra andra ledamöter, valda inom riksdagen. Ordföranden väljs särskilt. Val
till överklagandenämnden avser riksdagens valperiod.

För ordföranden ska det finnas en ersättare. Bestämmelser om ordföranden

ska tillämpas även på ersättaren.

Vid val med slutna sedlar av ordföranden eller ersättare för ordföranden i

överklagandenämnden tillämpas samma förfarande som vid val av talman
enligt 3 kap. 4 § tredje stycket.

20 § Om val av riksföreståndare, vice riksföreståndare eller en person som
ska tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare enligt 5 kap. 5 och 7 §§ regerings-
formen ska ske med slutna sedlar, tillämpas förfarandet som gäller för val av
talman enligt 3 kap. 4 § tredje stycket. Valet gäller till dess riksdagen beslutar
annat.

background image

3

SFS

2018:605

14 kap.
2 §
Riksdagsförvaltningen ska ge stöd till arbetet i kammaren, utskotten och
EU-nämnden samt bistå riksdagens ledamöter och organ med sakuppgifter
för riksdagsarbetet.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver, när det gäller riksdagen och riks-

dagens myndigheter, i den omfattning riksdagen bestämmer

1. ansvara för centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna samt

företräda riksdagens myndigheter i sådana tvister,

2. upprätta förslag till anslag på statens budget, dock inte för Riksrevisionen,
3. i övrigt handlägga frågor om förvaltningen inom riksdagen och frågor

om förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, utom Riks-
banken,

4. besluta om föreskrifter och allmänna råd i sådana frågor som avses i

1–3, och

5. besluta om föreskrifter och allmänna råd om registrering och gallring

av allmänna handlingar samt arkiv- och dokumenthantering.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)