SFS 2018:606 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

SFS2018-606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för

Riksdagsförvaltningen

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2011:745) med instruktion
för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

7 §2 Riksdagsförvaltningen får

1. meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av centrala

kollektivavtal som Riksdagsförvaltningen ingått,

2. meddela personaladministrativa föreskrifter i övrigt för riksdagens

myndigheter utom Riksrevisionen,

3. meddela föreskrifter om att endast den som är svensk medborgare får

ha en viss anställning vid Riksdagsförvaltningen,

4. meddela föreskrifter om registrering och gallring av allmänna

handlingar samt arkiv- och dokumenthantering för riksdagens myndigheter
och organ utom Riksbanken, Riksrevisionen, Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond och Utrikesnämnden, och

5. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter utöver vad som

följer av punkterna 1–4.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2017/18:RS5, bet. 2017/18:KU26, rskr. 2017/18:282.

2 Senaste lydelse 2016:1096.

SFS

2018:606

Publicerad
den

31 maj 2018