SFS 2018:610 Förordning om ändring i förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

SFS2018-610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:100) om statsbidrag för

höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2016:100) om statsbidrag för
höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier ska ha följande
lydelse.

2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmännen att ge sär-
skilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för
att därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade
kunskapsresultat och till verksamhetens utveckling i övrigt.

Enligt 2 kap. 8 b § skollagen (2010:800) ska kommuner fördela resurser

till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsätt-
ningar och behov.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2018:610

Publicerad
den

31 maj 2018