SFS 2018:611 Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)

SFS2018-611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skyddslagen (2010:305)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skyddslagen (2010:305)

dels att 30–32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 30 a och 30 b §§, av följande

lydelse.

30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som
avses i 7 § första stycket döms för obehörigt tillträde till skyddsobjekt till
fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla den som olovligen stannar kvar
inom skyddsobjektet.

Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

30 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot
att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar som avses i 7 § andra
eller tredje stycket döms för olovlig avbildning av skyddsobjekt till böter
eller fängelse i högst ett år.

30 b § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot
att bada, dyka, ankra eller fiska som avses i 7 § tredje stycket döms för
olovlig vattenaktivitet inom skyddsobjekt till böter eller fängelse i högst ett
år.

31 § Den som lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få till-
träde till ett skyddsobjekt döms för lämnande av osann uppgift vid skydds-
objekt
till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är
belagd med straff i brottsbalken.

32 § Avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som har kommit till
genom brott enligt denna lag ska förklaras förverkade.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får

förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som har varit avsedd
att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har full-
bordats. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förver-

kande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280.

SFS

2018:611

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:611

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)