SFS 2018:612 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

SFS2018-612.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom

totalförsvaret, m.m.

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplin-
ansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller för

1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värn-

plikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. dem som utan att vara anställda genomgår militär utbildning vid För-

svarsmakten,

3. hemvärnssoldater under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,
4. dem som genom ett krigsfrivilligavtal eller något annat avtal åtagit sig

att tjänstgöra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation,
under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, och

5. dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en

internationell militär insats.

För dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del

av en högskoleutbildning gäller inte lagens bestämmelser om disciplin-
ansvar för förseelser mot vilka högskolan får vidta disciplinära åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280.

2 Senaste lydelse 2015:145.

SFS

2018:612

Publicerad
den

1 juni 2018