SFS 2018:613 Förordning om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)

SFS2018-613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)

Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om hemvärnsförordningen (1997:146)

dels att 4, 5 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

4 § Hemvärnets personal består av hemvärnssoldater och personal med
avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om fri-
villig försvarsverksamhet, samt av anställda i Försvarsmakten som är krigs-
placerade i hemvärnet.

5 § Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal
med en person om att han eller hon ska tjänstgöra som hemvärnssoldat.
Innan avtal ingås ska hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig.

Avtal om sådan tjänstgöring får ingås med den som har fyllt 18 år, är

svensk medborgare och är lämplig för tjänstgöring i hemvärnet.

Av avtalet ska tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning

och tjänstgöringstidens längd framgå. Av avtalet ska det vidare framgå att
hemvärnssoldaten är skyldig att tjänstgöra under hemvärnsberedskap och
inte får säga upp avtalet under sådan beredskap.

6 a § Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om
kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden
om antagning till hemvärnet.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i

efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon
ska kunna ta till vara sin rätt.

12 § I förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater finns
bestämmelser om förmåner vid tjänstgöring enligt denna förordning.
Bestämmelser om förmåner för personal med avtal för tjänstgöring i hem-
värnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet finns
i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS

2018:613

Publicerad
den

1 juni 2018