SFS 2018:614 Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

SFS2018-614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till

hemvärnsmän

Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1997:147) om
förmåner till hemvärnsmän samt 2–4, 6, 8–10, 12 och 14–17 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning om förmåner till hemvärnssoldater

2 §1 När en hemvärnssoldat tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärns-
beredskap inte råder, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser

1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidare-

utbildning i en krigsbefattning,

2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret,
3. medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvars-

beredskap,

4. deltagande i samövning med förband under krigsförbandsövning.

2 a §2 När en hemvärnssoldat tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärns-
beredskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan
om tjänstgöringen avser

1. räddningstjänst, eller
2. medverkan när Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet

eller enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av regeringen.

Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om

motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän.

3 § Vid annan tjänstgöring än den som anges i 2 och 2 a §§, under tid då
hemvärnsberedskap inte råder, får hemvärnssoldaten dagersättning. Vid
utbildning enligt 2 § 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning
för de dagar som hemvärnssoldaten visar att han eller hon förlorar
arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen.

4 § Vid tjänstgöring under hemvärnsberedskap får hemvärnssoldater dag-
penning.

6 § Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad
en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga.

1 Senaste lydelse 2000:1072.

2 Senaste lydelse 2011:1570.

SFS

2018:614

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:614

Under tid då hemvärnsberedskap inte råder betalas dock inte dagpenning

för in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag
såvida inte hemvärnssoldaten visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst
på grund av tjänstgöringen.

8 §3 Hemvärnssoldater får en utbildningspremie när de fullgjort en avtals-
enlig repetitionsutbildning och när de godkänts vid en befäls- eller special-
kurs inom hemvärnet.

9 § Hemvärnssoldater har rätt till befattningspenning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan ersättning.

10 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om att hemvärnssoldater ska
få ett särskilt arvode, om det finns särskilda skäl.

12 §4 Hemvärnssoldater får vid inryckning till och utryckning från tjänst-
göring i hemvärnet fri resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänst-
göringsplatsen.

Vid tjänstledighet får hemvärnssoldater fri hemresa.

14 § Hemvärnssoldater har vid sammanträde med rikshemvärnsrådet,
rikshemvärnstinget och med något annat av hemvärnets särskilda organ för
medinflytande rätt till fri resa enligt 12 § och traktamente. Traktamentet
betalas enligt de bestämmelser som enligt kollektivavtal gäller för arbets-
tagare i Försvarsmakten.

15 § Hemvärnssoldater får fri inkvartering och fri förplägnad under sin
tjänstgöring. Samma förmåner lämnas under den tid då hemvärnssoldaten
efter kallelse färdas från bostaden eller arbetsplatsen till tjänstgöringsplatsen
samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte kan lämnas har hem-
värnssoldaten rätt till ersättning som motsvarar vad en totalförsvarspliktig
får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

16 §5 Hemvärnssoldater har under tjänstgöring i hemvärnet rätt till samma
sjukvårds- och tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som totalförsvars-
pliktiga får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvars-
pliktiga.

17 §6 Hemvärnssoldater har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag,
näringsbidrag och begravningsbidrag som totalförsvarspliktiga som fullgör
längre grundutbildning än 60 dagar har enligt 7 kap. 2 § förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om tjänstgöringen ska
pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till dagpenning eller rätt till lön
enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgöring
har hemvärnssoldater rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.

Hemvärnssoldater har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som

totalförsvarspliktiga har enligt förordningen om förmåner till totalförsvars-
pliktiga.

3 Senaste lydelse 2005:820.

4 Senaste lydelse 2005:820.

5 Senaste lydelse 2005:820.

6 Senaste lydelse 2010:1478.

background image

3

SFS

2018:614

Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under

tjänstgöringen finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeför-
säkring och statligt personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig er-
sättning vid ideell skada m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)