SFS 2018:615 Förordning om ändring i förordningen (2015:613) om militär grundutbildning

SFS2018-615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:613) om militär

grundutbildning

Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:613) om militär
grundutbildning

dels att 2, 6 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om
kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden
om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i

efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon
ska kunna ta till vara sin rätt.

2 § I denna förordning avses med

1. militär grundutbildning: en allmän grundläggande militär utbildning

inom Försvarsmakten och en därpå följande utbildning inom Försvars-
makten som syftar till att den som genomgått utbildningen ska kunna

a) krigsplaceras enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat

eller sjöman,

c) påbörja utbildning som kan leda till anställning som yrkes- eller reserv-

officer, eller

d) teckna avtal som hemvärnssoldat, och
2. rekryt: den som har antagits till eller genomgår utbildning enligt denna

förordning.

6 § Den militära grundutbildningen ska ge grundläggande militära färdig-
heter samt kunskaper om det svenska försvaret och dess syfte. Vidare ska
den militära grundutbildningen ge de särskilda militära färdigheter och
kunskaper som behövs för att den som genomgått utbildningen ska kunna

a) krigsplaceras i en befattning i totalförsvaret,
b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat

eller sjöman,

c) antas till utbildning som kan leda till en anställning som yrkes- eller

reservofficer, eller

d) teckna avtal som hemvärnsoldat.
Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i den militära

grundutbildningen.

SFS

2018:615

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:615

Ordnings- och bevakningsuppgifter får innefattas i utbildningen endast i

den utsträckning som det är nödvändigt för att utbildningsmålen ska uppnås
eller om det finns särskilda skäl för det och rekryten har lämplig utbildning
för uppgiften.

19 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om re-
habilitering och ersättning till anhöriga enligt 13 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)