SFS 2018:616 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

SFS2018-616.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser

för Försvarsmaktens personal

Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal samt 2 kap. 2 § ska ha följande
lydelse.

Förordning om Försvarsmaktens personal

2 kap.
2 §
1 Den militära personalen består av följande grupper.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till

grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.

Grupp

Omfattar

1. Yrkesofficerare

De som är anställda tills vidare som
militära tjänstemän i Försvarsmakten
enligt officersförordningen
(2007:1268) och som tjänstgör
kontinuerligt.

2. Reservofficerare

De som är anställda tills vidare som
militära tjänstemän i Försvarsmakten
enligt 18 eller 20 § officersförord-
ningen (2007:1268) och som tjänstgör
tidvis.

3. Anställda gruppbefäl, soldater och
sjömän

De som är tidsbegränsat anställda eller
tillsvidareanställda som militära
tjänstemän och som tjänstgör
kontinuerligt eller tidvis och som inte
är yrkes- eller reservofficerare.

4. Officersaspiranter

De som är antagna till eller genomgår
grundläggande officersutbildning
inom Försvarsmakten eller utbildning
som leder till officersexamen vid
Försvarshögskolan.

1 Senaste lydelse 2015:614.

SFS

2018:616

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:616

Grupp

Omfattar

5. Rekryter

De som är antagna till eller genomgår
militär utbildning inom Försvars-
makten enligt förordningen
(2015:613) om militär grund-
utbildning.

6. Totalförsvarspliktig personal

Totalförsvarspliktiga som enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt har
skrivits in eller krigsplacerats för
tjänstgöring i Försvarsmakten och
som inte tillhör någon av grupperna
under 1�5.

7. Krigsfrivillig personal

Personal som med stöd av särskilda
föreskrifter har antagits såsom krigs-
frivilliga.

8. Hemvärnssoldater

Personal som ingått avtal enligt 5 §
hemvärnsförordningen (1997:146).

9. Frivillig personal

Personal som ingått avtal med
Försvarsmakten enligt 4 § förord-
ningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet.

10. Tjänstepliktig personal

Personal som antingen såsom civila
tjänstemän vid Försvarsmakten eller
annars utan att tillhöra någon av
grupperna 1�9 har tagits i anspråk för
tjänstgöring i Försvarsmaktens
krigsorganisation.

11. Personal i Försvarsmaktens
internationella militära insatser

Personal som tjänstgör i inter-
nationella militära insatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)