SFS 2018:617 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

SFS2018-617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vapenförordningen (1996:70)

Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 § vapenförordningen (1996:70) ska ha
följande lydelse.

2 kap.
3 §
1 Den som ansöker om tillstånd till innehav av skjutvapen ska, om inte
ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning, visa att han eller hon
kan handha ett sådant vapen som ansökan avser. För nedan angivna vapen-
typer gäller följande särskilda krav.

Vapentyp

Krav

1. Jaktvapen med undantag för
enhandsvapen för jakt.

Bevis om avlagt prov som avses i
4 §.

2. Enhandsvapen med undantag av
jaktvapen och effektbegränsade
vapen.

Sökanden ska ha fyllt 18 år, ha visat
prov på särskild skjutskicklighet
och vara aktiv medlem i en
sammanslutning som antingen
auktoriserats enligt vapenlagen
(1996:67) eller är ansluten till en
auktoriserad sådan och som inom
ramen för sin verksamhet bedriver
skytte med sådant vapen som an-
sökan avser. Intyg över aktivitet
och skjutskicklighet ska lämnas av
styrelsen i sammanslutningen. Un-
dantag från ålderskravet får göras
om det finns särskilda skäl.

3. Kulsprutepistol eller annat hel-
automatiskt vapen utom enhands-
vapen.

Sökanden ska ha fyllt 20 år och vara
aktiv medlem i en sammanslutning
för skytte vars verksamhet För-
svarsmakten förklarat vara av be-
tydelse för totalförsvaret samt ha
visat prov på särskild skjutskicklig-
het. Undantag från ålderskravet får
göras om det finns särskilda skäl.

1 Senaste lydelse 2014:1361.

SFS

2018:617

Publicerad

den 1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:617

4. Annat målskjutningsvapen än
enhandsvapen, helautomatiskt vapen
eller effektbegränsade vapen.

Sökanden ska vara ordinarie hem-
värnssoldat eller aktiv medlem i en
sammanslutning som antingen auk-
toriserats enligt vapenlagen eller är
ansluten till en auktoriserad sådan
och som inom ramen för sin
verksamhet bedriver skytte med
sådant vapen som ansökan avser.
Intyg över aktivitet och, för den
som inte har fyllt 18 år, skjutskick-
lighet och personlig lämplighet ska
lämnas av styrelsen i samman-
slutningen.

5. Tårgasanordningar och andra till
verkan och ändamål jämförliga an-
ordningar.

Sökanden ska kunna hantera an-
ordningen och ha kunskap om dess
verkningar.

Trots det som sägs i första stycket 1–5 får tillstånd att inneha skjutvapen

ges till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst
behöver annat skjutvapen än tjänstevapen för att behålla eller utveckla sin
skjutskicklighet. Är det fråga om utländsk säkerhetspersonal som medföljer
vid statsbesök eller liknande eller som ansvarar för personers säkerhet vid
internationell luftfart, ska Polismyndigheten samråda med Regerings-
kansliet (Utrikesdepartementet).

Naturvårdsverket får i enskilda fall besluta om undantag från första

stycket 1.

Tillstånd till innehav av skjutvapen för något annat ändamål än jakt eller

målskjutning får endast meddelas den som har fyllt 18 år. Det gäller dock
inte start- eller signalvapen eller vapen som gjorts varaktigt obrukbara.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om de krav på skjutskicklighet

och aktivt medlemskap som gäller för tillstånd till innehav av mål-
skjutningsvapen och om vilka kunskapskrav som gäller för tillstånd till
innehav av tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga
anordningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)