SFS 2018:618 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2018-618.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 25 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 6 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 2, 4�6, 13 och 15 §§ och 35 kap. 4 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 3 §§, av följande

lydelse.

2 kap.
2 §
3 För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk
domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk

medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk
eller norsk medborgare och finns här, eller

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag

kan följa fängelse i mer än sex månader.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på

gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat
och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse

som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen
på gärningsorten.

De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje

styckena gäller inte för brott som avses i

1. 4 kap. 1 a och 4 c §§ och 16 kap. 10 a § första stycket 1 och femte

stycket eller försök till sådana brott,

2. 4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant

äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c §
eller försök till sådant brott, eller

3. 6 kap. 1�6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4�6,

8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.

6 kap.
1 §
4 Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett
samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens

1 Prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:302.

2 Senaste lydelse av 6 kap. 3 § 2005:90.

3 Senaste lydelse 2014:381.

4 Senaste lydelse 2013:365.

SFS

2018:618

Publicerad

den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:618

allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år
och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller
inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom
ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta
frivilligt om

1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig

gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att
lämna ett menligt meddelande om någon annan,

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av

medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan,
sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till
omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller

3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt

missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

�r brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som

mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

�r brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov

våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld
eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på
offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med
hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat
särskild hänsynslöshet eller råhet.

1 a § Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam
beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt,
döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska

det inte dömas till ansvar.

2 §5 Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan
sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp till fängelse
i högst två år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte
tillämpas 1 § första stycket andra och tredje meningarna.

�r brottet att anse som grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp till

fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld
eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på
offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med
hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat
särskild hänsynslöshet eller råhet.

3 § Den som begår en gärning som avses i 2 § och är grovt oaktsam
beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt,
döms för oaktsamt sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år.

Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska

det inte dömas till ansvar.

4 §6 Den som, med ett barn under femton år, genomför ett samlag eller en
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig
med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst
sex år.

5 Senaste lydelse 2005:90.

6 Senaste lydelse 2013:365.

background image

3

SFS

2018:618

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot

ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till
gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande
till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska
svara på grund av en myndighets beslut.

�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms

för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler
än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder
eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

5 §7 �r ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till
omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för sexuellt
utnyttjande av barn
till fängelse i högst fyra år.

6 §8 Den som, med ett barn under femton år eller med ett barn som fyllt
femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant
förhållande till som avses i 4 § andra stycket, genomför en annan sexuell
handling än som avses i 4 och 5 §§, döms för sexuellt övergrepp mot barn
till fängelse i högst två år.

�r brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse

i lägst ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt
utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende eller om fler än
en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller
annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

13 §9 Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som
begås mot någon under en viss ålder ska dömas även den som inte haft
uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra
personen inte uppnått den åldern.

15 §10 För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt
sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt
utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp
mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn
för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, köp av sexuell tjänst,
koppleri och grovt koppleri döms det till ansvar enligt 23 kap.

Detsamma gäller för förberedelse till koppleri samt för förberedelse och

stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt, grov
våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av
barn för sexuell posering och grovt koppleri.

7 Senaste lydelse 2005:90.

8 Senaste lydelse 2013:365.

9 Senaste lydelse 2005:90.

10 Senaste lydelse 2016:508.

background image

4

SFS

2018:618

35 kap.
4 §
11 De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks.
Om det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en
påföljd får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna

räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1. 6 kap. 4�6, 8 och 9 §§ eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1�3, 10 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2 och

12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

3. 16 kap. 10 a § första och femte styckena eller försök till sådana brott,

om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av
första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller
senare,

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller

försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den

bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller
inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den
bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för revision av
Skatteverket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

11 Senaste lydelse 2013:856.