SFS 2018:620 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

SFS2018-620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:650) om

vägtrafikregister

Utfärdad den 25 maj 2018

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafik-
register ska ha följande lydelse.

5 kap.
2 §
1 Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registre-
rade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa

paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa

paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brotts-

balken,

11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling,

14. narkotikastrafflagen (1968:64),
15. skattebrottslagen (1971:69),
16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
17. 36 § djurskyddslagen (1988:534),
18. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet

vid tunnelbana och spårväg,

19. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),

1 Senaste lydelse 2015:74.

SFS

2018:620

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:620

21. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
22. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
23. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
24. lagen (1998:492) om biluthyrning,
25. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
26. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen

(1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),

27. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
28. 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransport-

arbete,

29. 20 kap. 8 och 9 §§ utlänningslagen (2005:716),
30. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
31. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell

vägtrafik i Sverige,

32. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internatio-

nella vägtransporter,

33. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom

landet,

34. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,

m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndig-
heter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtrans-
porter,

35. yrkestrafikförordningen (2012:237),
36. taxitrafikförordningen (2012:238),
37. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
38. förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

39. trafikförordningen (1998:1276),
40. fordonsförordningen (2009:211), eller
41. denna förordning.
Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot

föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport
av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författ-
ningarna under 26 och 30–41 i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)